خانه دروس روزانه چگونه با هشياري تفكر كنيم؟

چگونه با هشياري تفكر كنيم؟


بدون تفكر، رسيدن به تمدن و تكنولوژي كنوني ميسر نبود. بسياري از مفاهيم انساني كه زيربناي زندگي اجتماعي ماست، ناشي از تفكر انديشمندان است. نقش تفكر در جايگاه انسان كنوني قابل انكار نيست. اما با تمام جنبه هاي مثبتي كه قابليت انديشيدن براي انسان ميسر ساخته اما بايد گفت كه تفكر همانند يك روش و ابزار است و تفكر همه زندگي نيست. اگر بتوانيم اين واقعيت را درك كنيم، قادر خواهيم بود كه از تفكر به خوبي استفاده كنيم. در غير اينصورت ما اسير فكر خود خواهيم شد و نمي توانيم خود را از انبوه افكار و گفتگوي دروني خويش رها سازيم. در اينصورت افكار ما تعيين مي كند كه ما كي هستيم، جهان چيست، عملكردمان چقدر خوب است، چه كاري درست است و چه كاري نادرست و غيره. متاسفانه افكاري كه خارج از كنترل ما شده اند، تنها اطلاعاتي را مي پذيرند و چيزي را مي بينند كه با عقايد و ساختار موجود فكري در تطابق باشد. در نتيجه افكار خارج از كنترل، هر روز پيله اي به دور ما تنيده و بين ما و حقيقت جهان، فاصله مي اندازد. در اين حالت افكار خود را با حقيقت يكي مي پنداريم. تفكر يكي از مهم ترين پارادوكس هاي زندگي ماست. از يك طرف ضروري است و از طرف ديگر اجازه نمي دهد كه زندگي را به تمامي تجربه كنيم.

در هنگام انديشيدن نبايد فراموش كنيم كه تفكر يك ابزار است و آنچه كه از طريق تفكر مي فهميم، ممكن است حقيقت نداشته باشد و صحيح نباشد. نبايد هويت خود را يك متفكر در نظر بگيريم و بتوانيم در حين انديشيدن كمي از تفكر خود فاصله گرفته و آن را مشاهده كنيم. تمام اينها نيازمند آن است كه در زمان تفكر هوشيار باشيم و هوشيارانه بيانديشيم. هوشياري يعني توجه كامل به آنچه كه در حال حاضر در جريان است. در هوشياري، قضاوت و يا درگير شدن با يك موضوع رخ نمي دهد. در هوشياري آنچه در درون در جريان است (مانند افكار و احساسات) و آنچه در محيط پيرامون در جريان است، مورد مشاهده قرار مي گيرد بدون آنكه مورد تحليل، ارزيابي، طبقه بندي و قياس قرار گيرد.
براي آنكه هوشيارانه تفكر كنيم اقدامات زير مي تواند موثر باشد:
1- در موضوعات غرق نشويم
2- به محيط و آنچه در اطرافمان مي گذرد توجه داشته باشيم و به آن واكنش متناسب نشان دهيم
3- به وضعيت جسمي خود در زمان انديشه توجه كنيم. به خصوص حركت هاي ناخودآگاه خود را دريابيم
4- خود را از بيرون خود نيز تماشا كنيم، به خصوص از چشم مخاطب
5- هر از گاهي، فرايند توقف را قطع كرده و نفسي عميق بكشيم
6- شتابزدگي را كنار بگذاريم. شتابزدگي و هوشياري را نمي توان توام با هم داشت
7- در اوقاتي كه نياز به تفكر نيست، تنها مشاهده گر باشيم و هوشياري را تمرين كنيم
8- متوجه احساس خود باشيم اينكه چه افكاري از احساسات ناشي مي شود و چه احساساتي از افكار. به خصوص در زماني كه گرفتار احساسات شديد هستيم مانند هيجان يا خشم، اقدامي نكنيم و تصميمي نگيريم
9- افكار سمي، افكار پريشان كننده و افكار مخرب را كنار بگذاريم چون مانند يك سياهچاله، توجه ما را به خود جلب كرده و اجازه توجه به ديگر چيزها را نمي دهد
10 – افكار مهم را مكتوب كنيم تا امكان مشاهده آن آسان تر شود
11 – حوزه توجه خود را تا آنجا كه مي توانيم گسترش دهيم و از چارديواري كه در آن قرار داريم فراتر ببريم
12 – تعادل رواني خود را حفظ كنيم. اگر افكار خوبي به ذهن رسيد، بيش از حد ذوق زده نشويم و افكار بدي به ذهنمان رسيد، پريشان و مضطرب نگرديم

Share this post

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

خانه دروس روزانه چگونه با هشياري تفكر كنيم؟