خانه زنگ تفریح

راستگو، دروغگو، جواب دهنده تصادفی


ادامه مطلب: راستگو، دروغگو، جواب دهنده تصادفی

 

سه نفر هستند که یکی همواره به پرسش ها جواب راست، یکی همواره به پرسش ها جواب دروغ می دهد، و یکی به پرسش ها به صورت تصادفی جواب راست یا دروغ می دهد. هرکدام از این سه نفر می داند که کیست. چگونه می توانید با طرح سه پرسش که دارای جواب بله یا خیر است، متوجه شوید که کدامشان راستگو، کدام دروغگو . کدام پاسخ دهنده تصادفی است؟

پیدا کنید طلا دزد را


ادامه مطلب: پیدا کنید طلا دزد را

پادشاهی به هریک از چهار طلاساز شهرش، 30 گرم طلا می دهد تا هرکدامشان سه سکه 10 گرمی بسازند. یکی از طلاسازان از هر سکه 1 گرم میدزدد. چطور میتوان با یک بار وزن کردن دزد را پیدا کرد؟

محکوم به مرگ


ادامه مطلب: محکوم به مرگ
سربازی توسط دشمنان به اسارت گرفته شده و به مرگ محکوم شد. اسارت گیرنده به آن سرباز گفت : تو می توانی جمله ای بگویی. اگر دروغ بگویی تیرباران می شوی و اگر راست بگویی به دار آویخته می شوی. اسیر جمله ای گفت و آزاد شد. به نظر شما آن جمله چه بود؟

چرا مساحت دو شکل مساوی نیست؟


ادامه مطلب: چرا مساحت دو شکل مساوی نیست؟
هر کدام از اشکال زیر از چهار قطعه تشکیل شده است. در هر دو شکل قطعات، کاملاً یکسان هستند و فقط ترتیب چیدمان آنها تغییر یافته است. چرا مساحت دو شکل مساوی نیست؟

ساحر پر رو


یک روز یک ساحر پر رو به یک جادوگر چشمک میزند و جادوگر او را بلافاصله به یک وزغ تبدیل می‌کند. آیا میتوانید با حذف 6 شکل از ۷ شکل آن را به نوعی وزغ تبدیل کنید؟
 
کدام شکل را نگه میدارید؟
ادامه مطلب: ساحر پر رو

1, 3, 5


ادامه مطلب: 1, 3, 5

تصور کنید شما باید دقیقاً یک لیتر آب را اندازه بگیرید.
آنچه شما در اختیار دارید تنها 2 ظرف است که یکی از آنها 3 لیتری و دیگری 5 لیتری است
چگونه می توانید توسط این دو ظرف، دقیقاً یک لیتر آب را اندازه بگیرید؟

خانه زنگ تفریح