خانه مقالات حل مسئله و تصمیم گیری شقوق جاری و راکد تصمیم

شقوق جاری و راکد تصمیم


پیشتر ، با مفاهیمی از قبیل تصمیم گیری ، تصمیم سازی ، تصمیم بینی ، تصمیم داری ، تصمیم یابی و تصمیم یاری آشنا شده ایم . اکنون در نظر داریم با بهره گیری از منش متفکرانه با سایر شقوق تصمیم آشنا شویم:
الف) تصمیم گذاری / جاری
ب) تصمیم گزاری/ جاری
ج) تصمیم زایی / جاری
د) تصمیم سپاری / جاری
هـ) تصمیم نمایی / جاری - راکد
و) تصمیم سوزی / راکد
ز) تصمیم خواهی / جاری-راکد
ح) تصمیم مداری / جاری
ط) تصمیم نگاری / جاری
ی) تصمیم زدایی/ جاری-راکد

الف) تصمیم گذاری : کل نگری و فرایند سیستماتیک تصمیم سازی است.بعبارتی دیگر تصمیم گذاری عامتر از تصمیم سازی است . در تصمیم گذاری کلیه جوانبی که قرار است ساز و کار تصمیم گیری را از سوی راهبران شناور فراهم کند ، بصورت حلقه ای کنار همدیگر قرار می گیرند و بدین وسیله مولفه های تصمیم ساز در مدار فرصت فندانسیون ذهنی تصمیم گیر یا شورای تصمیم گیری را آماده ساخته و وی را بر منصه تصمیم می نشانند.
نکته ی مهم در فرایند تصمیم گذاری ، کنار هم گذاردن مولفه های ( مواد اولیه و ورودی ها ) تصمیم ساز جهت پیشگیری از پراکندگی و تجمیع خردمندانه ی آن مولفه هاست که به روشنی شکل دهنده ی بینش تصمیم گیر خواهد بود.
تصمیم گذاری شالوده ، اساس و بنیان تصمیم گیری است و در عمل تصمیم گیری خروجی فرایند تصمیم سازی و تصمیم گذاری خواهد بود.
ب) تصمیم گزاری :
جریان بخشیدن به تصمیمات گرفته شده است. که تصمیم گزاری را می توان در پروژه های بهبود آشکار ساخت.
ج) تصمیم زایی : از بطن تصمیم سازی ها شکل می گیرد. بعبارت بهتر شکل گیری اجزای تصمیم منجر به زایش تصمیمات دیگری از باطن تصمیمات قبلی می شود که همگی در تصمیم گذاری نقش دارند.
د) تصمیم سپاری:
تصمیم سپاری ، واگذاری فرایند تصمیم به دیگری است. که صد البته در تصمیم سپاری قرار نیست تصمیم سپارنده کلیه فرایند تصمیم را به تصمیم سپار واگذار کند. بلکه تصمیم سپار فرایند تصمیم سپاری را ازجانب خود مهیا و خروجی آن را به غیر می سپارد.
برای مثال وقتی فروشگاهی می خواهد امور صندوقداری خود را به بخش خصوصی واگذار کند ، کمیته ی راهبری فروشگاه ( تصمیم سپارنده) ضمن پاسداشت هنجارها و ضوابط جاری - با حفظ جوانب نظارتی خود - انجام اقدامات مدیریتی را به بخش خصوصی واگذار می کند.
فراموش نکنیم که درخصوص اشخاص حقیقی تصمیم سپاری از موانع نسبی خلاقیت به شمار آمده و منش متفکرانه را تحت الشعاع قرار می دهد . مگر اینکه شخص حقیقی بدلیل تخصصی بودن موضوع با حفظ فرایندهای تصمیم سازی ، چالش های مدیریتی خود را بعضا به رایزنان کلینیک های علمی بسپارد. که در این خصوص نیز پیشنهاد ما این است که چنین موضوعی بصورت موقتی و گذرا بوده و تصمیم سپارنده در راستای ارتقای چند مهارتی خود و کارکنان مستعد زیر مجموعه بکوشد تا مجبور به تصمیم سپاری های متعدد نباشد.
هـ) تصمیم نمایی :
شقوق دوگانه ی تصمیم نمایی:
- کاربرد منفی : تظاهر به تصمیم گیری است ، که از پدیده های مذموم بوده و بهیچ عنوان توصیه نمی شود. بااین توضیح که مدیر آنچه را که متعلق به دیگران است بنام خود و برگرفته از اندیشه ی خود دانسته و به نمایش اقتدار خود در تصمیم گیری می پردازد. چنین تصمیمی بدلیل روبنایی بودن و عدم برخورداری از زیرساخت های مستحکم و صرف نمایشی بودن ، پایه های مدیریتی را سست و لرزان خواهد ساخت.
- کاربست مثبت :
علت اینکه در این مقوله از واژه ی کاربرد بهره نمی گیریم این است که نمی خواهیم تصمیم نمایی ، نمایش سطحی و روبنایی یک قدم به جلو باشد. چون از پایه های لرزانی برخوردار بوده و در آینده ی نزدیک بجای برد در کار ، مواجه با سیر قهقرایی خواهیم شد.
در این بخش ، تصمیم نمایی قرین فرصت سوزی می شود ، مگر اینکه بخواهیم با بهره گیری از تفکرات آنتروپی به طریق صواب بازگردیم.
اما در کاربست مثبت ، تصمیم نما ، ضمن پی ریزی فندانسیون و زیرساختی محکم ، تصمیم گیری را از کلیه حلقه های تصمیم یاری ، تصمیم سازی و تصمیم گذاری ، تصیم یابی و...عبور داده و در نشست های راهبردی ضمن ارایه مستندات ارزشی ، تصمیمات جامع و اثربخش خود را به نمایش گذارده و الگوی مناسبی برای فرصت گیران ( نه رقبا) محسوب خواهد شد.
و ) تصمیم سوزی :
عدم شناخت دقیق و بهره گیری از فرصت ها موجبات فرصت سوزی را فراهم خواهد ساخت . (ر.ک مقاله ی فرصت اندیشی در مدار)
ز) تصمیم خواهی:
شقوق دوگانه ی تصمیم خواهی:
1- ذهن پرسشگری است که با بهبود اندیشی در مدار و طرح پرسش های متناسب خواستار حل مسائل است
2- ذهن راکدی است که فاقد منش متفکرانه بوده و در عمل خواستار اتخاذ تصمیم از سوی دیگران و جاری سازی کورکورانه ی آن می باشد. که چنین امری درباور ما بسیار مذموم است.
ح) تصمیم مداری :
پیوستگی خاندان ( نه خانواده) تصمیم در مدار است. مدار فرصت در عمل چرخه ی بهبود و خرد گردی (گردش خرد) در کائنات است. بگونه ای که در نظام هستی انسان هیچگونه جواز ابدی جهت ماندن یا رسیدن به « خطای صفر » دریافت نکرده و بایستی مادام که نفس می کشد، ایفاگر نقش یا نقش آفرین باشد.
مدیری که با بینش فرصت مداری به پدیده ها می اندیشد کلیه ی شقوق تصمیم را می آزماید و همواره از دریا ماهی تازه صید می کند. و اما ......
ط) تصمیم نگاری :
مستند سازی کلیه شقوق تصمیم است .مستنداتی ارزشمند که ضمن درج در حافظه ی سازمانی جزو مستندات جاری و در دست اقدام تا حصول نتیجه می باشد. در این بخش متفکرین آینده نگر را ضمن مفهوم یابی به تعریف «واژه ای پویا» می خوانیم که بجای واژه ی آرشیو یا بایگانی ، ذهن را همواره با موضوع درگیر ساخته و برآیند آن مفهوم تداوم ، جای گیری و بهبود در( مدار) باشد.
بگونه ای که کاربست واژه ی موصوف ، ذهن را پیاپی در راستای به روز شدن تصمیمات و تداوم منش متفکرانه در امور سازمانی راهبری نماید......
ی) تصمیم زدایی :
قابل بررسی در دو جنبه ی مجزا از یکدیگر :
- از بالا بپایین بگونه ای که بالادست ، تصمیمات زیرمجموعه را خطرناک و در تضاد با منافع خود می بیند. لذا به عناوین مختلف سعی به ایفای نقش در زدایش تصمیمات مذکور می پردازد. چنین تصمیمی در مدار مذموم است
- در چرخه ی بهبود ، متفکر به فراخور شرایط ، با نگرش به انقضای تاریخی ، تصمیمات مورد نظر را بجای «حذف » در آرشیو بازنگری هوشمندانه می نشاند..
ارادتمند : سامرند داودی 19/2/94

Share this post

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید