سطح بندی پرسش ها


b_250_200_16777215_00_images_stories_articles_castling_chunked.png
اين يک تکنيک ساده است که در حين سوال سازي و براي سطح بندي اطلاعات به کار مي رودپرسش هاي جزءنگرانه

گاهي با کسي در حال صحبت هستيد که فقط ايده هاي کلي را بيان مي کند. رهبران اغلب دوست دارند که به اين صورت و در قالب برنامه ها و چشم اندازهاي کلي فکر کنند

گاهي شما عمداً موضوع را به اين صورت شروع مي کنيد تا اينکه قبل از ورود به جزئيات ابتدا يک تصوير کلي را ارائه دهيد. پرسش جزءنگرانه، تلاشي براي کسب اطلاعات بيشتر از اطلاعات کلي موجود است. هدف از اين کار، کسب اطلاعات بيشتر، پر کردن شکاف ها در تصوير کلي، آزمودن واقعي بودن موقعيت و مواردي از اين قبيل است

نکته اينکه واشکافي زياد موضوع، باعث پراکندگي و آشفتگي هم مي شود. بنابراين تا حدي وارد جزئيات شويد که انسجام آن با تصوير کلي را حفظ کنيد و تنها در شرايط ويژه اقدام به جمع آوري جزئيات بسيار کنيد

برخي از نمونه سوال هاي که در جزء کردن يک موضوع کلي مي تواند مورد استفاده واقع شود عبارتند از

چرا آن موضوع اتفاق افتاد؟

لطفاً در اين باره بيشتر صحبت کن

علت اصلي اين وقايع چيست؟

آن را چگونه يافتي؟

پرسش هاي کل نگرانه

گاهي با کسي که صحبت مي کنيد، تکيه اش بر جزئيات است. برخي از مردم (مانند مهندسان) دوست دارند که وارد جزئيترين قسمت هاي يک مسئله شوند. براي آنها نيز بهتر است که گاهي از جزئيات خارج شده و نگاهي به تصوير کلي هم بياندازند. در اين صورت ممکن است متوجه شوند که در محل اشتباهي نقب زده اند

پرسش هاي کل نگر برعکس پرسش هاي جزءنگر است و به دنبال فهم کلي تر است. اين پرسش ها به دنبال مفاهيم، قصدها و ارتباط هاست

برخي از پرسش هاي کل نگر عبارتند از

معني اين چيست؟

مي تواني يک تصوير بزرگتر را ترسيم کني

اين چگونه به ... مرتبط مي شود؟

ما در اينجا مي خواهيم چه چيزي را به دست آوريم؟

وظيفه اين افراد چيست؟ به دنبال چه چيزي هستند؟

کل نگري و جزءنگري

شما مي توانيد براي فهم بيشتر، هر دو روش را با هم به کار بگيريد. به عنوان مثال

- از يک سطح بالا شروع کنيد تا مسئله اوليه را بيابيد

- سپس موضوع را ريز کنيد تا اهداف عملي پروژه را تعيين کنيد

- به سطح کلي تر بياييد تا کليت پروژه را مرور و مورد توافق قرار دهيد

- موضوع را جزءنگري کنيد تا فهم بهتري از مسئله بيابيد

- به سطح کل بيايد تا ارتباط مسئله با ديگر سيستم هاي پيراموني و اثرات متقابل آن سيستم ها با مسئله را بيابيد

- به سطوح جزء برويد تا اقدام هاي خاص را بيابيد

منبع

http://changingminds.org/techniques/questioning/chunking_questions.htm

Share this post

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید