پرسش های قيفی


b_250_200_16777215_00_images_stories_articles_funnel_questions.png
پرسش هاي قيفي به دنبال يافتن اطلاعات بيشتر، همچنين براي يافتن مشخصات جزئي يا کلي بيشتر استجزئيات بيشتر

شما مي توانيد با استفاده از پرسش، درباره موضوع مورد علاقه تان اطلاعات بيشتري را بدست آوريد. اين سر تنگ قيف است که به شما درباره جنبه خاصي از يک موضوع، اطلاعات بيشتري مي دهد. کسب اطلاعات بيشتر مانند استدلال استنتاجي است که از يک موضوع کلي به سوي جزئيات آن حرکت مي کند

مي شود بيشتر درباره آن بگويي

درخواست «مي شود بيشتر درباره آن بگويي» پرسشي باز و عمومي است که باعث مي شود اطلاعات بيشتري را کسب کنيد. اين درخواست به عنوان يک پرسش باز باعث مي شود که مخاطب جئيات بيشتري را در اختيار شما بگذارد. البته اين باعث کندي گفتگو مي شود اما در جاي خودش لازم است

- در حال خروج از ساختمان بودم که يک تريلي قرمز به سوي حرکت کرد

* مي شود در مورد تريلي قرمز بيشتر توضيح دهي؟

- آن يک تريلي اسکانيا بود که دور آن يک نوار زرد کشيده شده بود

* آيا به خاطر داري که روي آن نوار زرد، چيزي هم نوشته شده باشه؟

استفاده از کلمات دقيق

استفاده از لغاتي مانند به خصوص، واقعاً، به طور مشخص و ... باعث مي شود که مخاطب به سمت ارائه اطلاعات دقيقي که مورد نياز شماست راهنمايي شود. همچنين استفاده از کلمات پرسشي مانند چه، چگونه و چه وقت به همراه اين کلمات باعث اثربخشي بيشتر مي شود. مثلاٌ:

- تو گفتي که آن شخص اعلام کرد که آنها رفتند. دقيقاً آن شخص چه چيزي را به تو گفت؟

- دقيقاً چه زمان رفتي خانه؟

- هنگام سخنراني، چه کسي به طور مشخص، هيجان زده شده بود؟

جزئيات کمتر

براي اجتناب از جزئيات غير لازم و گرفتن اطلاعات در مورد کليت موضوع، بايد از سر پهن قيف استفاده کرد. کاهش جزئيات مانند استدلال استقرائي است که از جزئيات به سمت کليات حرکت مي کند

استفاده از پرسش هاي تعميم دهنده

استفاده از پرسش هايي که با «ديگر چه کسي» يا «چه چيز ديگري» باعث مي شود که از تمرکز بر يک موضوع خاص خارج شويد

- ديگر چه برنامه هايي را مي خواهي انجام دهي؟

- چه کس ديگري آنجا خواهد بود؟

استفاده از پرسش هاي مبهم

هنگامي که قصد شما از پرسش دقيقاً معلوم نيست، پرسش هاي مبهم بپرسيد تا مخاطب شما بتواند بر اساس آنچه خودش راحت است پاسخ دهد. مثلاً

- خوب تو چي فکر مي کني؟

- ديگه چه خبر؟


منبع

http://changingminds.org/techniques/questioning/funnel_questions.htm

Share this post

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید