خانه ویژه مدیران رئیسان نمی توانند کار را برای کارکنان معنادار کنند؛ آنها فقط می توانند باعث نابودی معنی کار شوند

رئیسان نمی توانند کار را برای کارکنان معنادار کنند؛ آنها فقط می توانند باعث نابودی معنی کار شوند


b_250_200_16777215_00_images_stories_article-1_meaningfull_job.jpgپژوهشگران دانشگاه ساسکس دریافتند که هنگامی که مردم، اوقات معنادار در کارشان را توصیف می کنند در مورد کیفیت رهبری، چیزی بیان نمی کنند. اما همین افراد مدیریت ضعیف را مهم ترین عامل نابود کننده معنی دار بودن کار بیان کردند. این پژوهش حاکی از آن است که بر خلاف دیگر نگرش های مرتبط با کار از جمله تعهد، معنی دار بودن کار بیشتر موضوعی فردی و شخصی است و بر اساس اینکه کارمندان چگونه کارشان را بازتاب می دهند، شکل می گیرد. معنی دار بودن کار باعث می شود که شکاف بین کار و زندگی شخصی، پر شود.

کاری که مدیران برای ایجاد انگیزه برای معنی دارنمودن کار انجام می دهند محدود است. کیفیت هایی که باعث معنادار شدن کار می شود عبارتند از:
1- خود- تعالی: افراد تمایل دارند که کارشان را معنی دار بدانند وقتی که آن کار برای دیگران مهم تر باشد تا برای خودشان.
2- غم: در اوقاتی که کار با افکار و احساس های ناخوشایند و حتی غم انگیز مرتبط می شود، اغلب مردم آن را کاملا معنادار می یابند نه در زمانی که کار با حس ناب شادی و نشاط مرتبط است.
3- انقطاع: هنگامی که کار منقطع باشد بیشتر معنی دار است تا زمانی که پیوسته باشد. این از آن روست که هیچ کس کارش را به صرت پیوسته معنی دار نمی یابد بلکه معنی دار بودن کار در زمان های اوج تجارب قوی صورت می گیرد.
4- تامل: معنی دار بودن اغلب در یک لحظه شکل نمی گیرد بلکه ناشی از تامل و درون نگری است؛ وقتی که مردم می توانند پایان کارشان را مجسم کنند و بین کارشان و معنی زندگی، ارتباط وسیع تری برقرار کنند.
5- شخصی: معنی دار بودن یک کار به علت محتوای آن کار نیست بلکه به علت محتوای تجارب شخصی در زندگی است.

همچنین عواملی که باعث نابودی معنی کار می شود عبارتند از قطع ارتباط افراد با ارزش هایشان، صرف نظر کردن از قضاوت های خوب افراد و قطع کردن ارتباط افراد با حامی هایشان.
مترجم: حمید همتی
منبع:
https://www.sciencedaily.com/releases/2016/06/160603110259.htm

 

Share this post

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

خانه ویژه مدیران رئیسان نمی توانند کار را برای کارکنان معنادار کنند؛ آنها فقط می توانند باعث نابودی معنی کار شوند