خانه ویژه معلمان

چرا داشتن یک بچه کله شق، خوب است


ادامه مطلب: چرا داشتن یک بچه کله شق، خوب استپژوهشگران دانشگاه توبینگن با رصد کردن کودکان از دوران قبل از مدرسه تا بزرگسالی، دریافته اند بچه هایی که به صورت متوالی، قوانین را می شکنند و یا با پدرمادرشان به مخالفت و اعتراض می پردازند، در بزرگسالی به موفقیت های شغلی و تحصیلی و درآمد بیشتری می رسند.

چگونه ایجاد عزت نفس در کودک به خودشیفتگی کودک منجر می شود؟


ادامه مطلب: چگونه ایجاد عزت نفس در کودک به خودشیفتگی کودک منجر می شود؟اکثر والدین می خواهند در فرزندشان، عزت نفس ایجاد کنند زیرا عزت نفس یک عامل کلیدی است برای موفقیت، سلامتی و حال خوب. بسیاری از والدین برای ایجاد اعتماد به نفس به فرزندشان می گویند که او منحصر به فرد و فوق العاده است. اما متاسفانه این رفتار منجر به خودشیفتگی کودک می شود.

استعداد فرزند شما چقدر است؟


ادامه مطلب: استعداد فرزند شما چقدر است؟غالبا والدین به پتانسیل واستعداد بچه ها توجه دارند و همه ما می دانیم هر کسی استعداد و توانایی

دارد اما چه مقدار؟ هیچ کس از قبل نمی تواند پیش بینی ومشخص کند. اگر این ویزگی وخصلت در انسان ها نبود واقعا والدین باید روی چه موضوعی تمرکزمی کردند؟

افزایش کنجکاوی کودکان با پذیرش عدم قطعیت


ادامه مطلب: افزایش کنجکاوی کودکان با پذیرش عدم قطعیتمعمولا معلم ها با چنان قطعیتی درس می دهند (مثلا دلایل جنگ ها، و یا طبیعت مواد) که گویی نیازبه پرسش بیشتر نیست و جواب تمام پرسش ها، پیدا شده است. اما فهم ما در هیچ موضوعی کامل نیست. قطعیت نداشتن بر نحوه تفکر و رفتار ما تاثیر گذار است. مواجه شدن با آنچه نمی دانیم می تواند باعث بوجود آمدن کنجکاوی شود.

مهم ترین مفاهیم روان شناسی که هر معلمی باید بداند


ادامه مطلب: مهم ترین مفاهیم روان شناسی که هر معلمی باید بداند

1- عقیده و درک دانش آموزان در مورد هوش و توانمندی، بر عملکرد شناختی و یادگیری شان، تاثیر می گذارد.
2- آنچه دانش آموزان، هم اکنون می دانند، بر یادگیری شان تاثیر می گذارد.
3- رشد و توسعه شناختی و یادگیری دانش آموزان، محدود به مراحل عمومی رشد نیست.

خانه ویژه معلمان