خانه ویژه معلمان

استعداد فرزند شما چقدر است؟


ادامه مطلب: استعداد فرزند شما چقدر است؟غالبا والدین به پتانسیل واستعداد بچه ها توجه دارند و همه ما می دانیم هر کسی استعداد و توانایی

دارد اما چه مقدار؟ هیچ کس از قبل نمی تواند پیش بینی ومشخص کند. اگر این ویزگی وخصلت در انسان ها نبود واقعا والدین باید روی چه موضوعی تمرکزمی کردند؟

مهم ترین مفاهیم روان شناسی که هر معلمی باید بداند


ادامه مطلب: مهم ترین مفاهیم روان شناسی که هر معلمی باید بداند

1- عقیده و درک دانش آموزان در مورد هوش و توانمندی، بر عملکرد شناختی و یادگیری شان، تاثیر می گذارد.
2- آنچه دانش آموزان، هم اکنون می دانند، بر یادگیری شان تاثیر می گذارد.
3- رشد و توسعه شناختی و یادگیری دانش آموزان، محدود به مراحل عمومی رشد نیست.

20 نشانه که شما به عنوان معلم، تغییر ایجاد کرده اید


ادامه مطلب: 20 نشانه که شما به عنوان معلم، تغییر ایجاد کرده ایدشما برنامه ریزی می کنید؛ ارزیابی می کنید؛ ارتباط برقرار می کنید؛ همکاری می کنید؛ تکنولوژی را به کار می گیرید و تشویق به تفکر می کنید. بعد از همه اینها، نمودارهایی می کشید براساس آزمون هایی که گرفته اید و در نهایت نشان می دهید که تغییری ایجاد کرده اید. اما جنبه های دیگری هم هست که شما باید به آنها نیز توجه کنید.
20 نشانه که نشان می دهد یک معلم، یک تغییر واقعی ایجاد کرده است:

هفت راه بامزه برای آموزش هشیاری و مراقبه به کودکان


ادامه مطلب: هفت راه بامزه برای آموزش هشیاری و مراقبه به کودکانگلدی هان (Goldie Hawn) با عصب شناسان و روان شناسان شناختی و آموزگاران، یک طرح درس مبتنی بر هوشیاری برای مدارس ایجاد کرده است. منافع این طرح درس در عمل نیز ثابت شد از جمله اینکه: افزایش خوش بینی و شادی در کلاس درس، کاهش خشونت و عصبانیت، افزایش همدلی و مهربانی به دیگران و کمک به دانش آموزان برای دعوا نکردن.

سوگندنامه سقراط برای معلمان


ادامه مطلب: سوگندنامه سقراط برای معلمانبسیاری از حرفه ها دارای سوگندنامه حرفه ای هستند تا شاغلان آن حرفه به ارزش های حرفه شان متعهد باشند. معلمی از جمله مشاغلی است که مسئولیت های زیادی بر عهده دارد و تعهد و تلاش معلمان را برای اجرای وظایفی سنگین و حساس می طلبد اما دارای سوگند معلمی نیست. سوگندنامه بقراط مربوط به حرفه پزشکی، معروف ترین سوگندنامه حرفه ای است. بقراط پدر طب مدرن بود. از این رو خوب است که سوگند پیشنهادی معلمان نیز به نام سقراط باشد که پدر آموزش نوین است. سوگندنامه پیشنهادی سقراط برای معلمان به قرار زیر است:

خانه ویژه معلمان