خانه ویژه معلمان

آموزش در قرن 21


با گسترش هرچه بیشتر اینترنت و تکنولوژی ارتباطات در قرن اخیر، دانش آموزان را نمی توان وادار کرد که به روش های سنتی آموزش دلخوش دارند. امروزه مهارت و آگاهی دانش آموزان در مورد استفاده از رایانه و تکنولوژی ارتباطات، از معلمان (به صورت عمومی) بیشتر است.  در دسترس بودن اطلاعات در شبکه اینترنت، جذابیت تکنولوژی های آموزشی و بالا رفتن هوش دانش آموزان نسبت به نسل گذشته، باعث شده که در قرن اخیر لازم است که برنامه های آموزشی نیز خود را با شرایط هماهنگ کنند تا از روند تغییرات عقب نیافتند.

تفاوت نظام های آموزش سنتی و مدرن


ادامه مطلب: تفاوت نظام های آموزش سنتی و مدرننظام های آموزش سنتی و مدرن با یکدیگر تفاوت های ماهوی دارند و دیدگاه های هرکدام به موضوع آموزش، در دو جهت گوناگون است. آموزش سنتی، معلم محور است و آموزش مدرن، شاگرد محور. از این رو در آموزش سنتی تاکید بر انتقال دانش توسط معلم است ولی در آموزش مدرن، معلم نقش رهنما و مشاور را دارد و تاکید بر یادگیری دانش آموز است.

خانه ویژه معلمان