خانه ویژه معلمان

یادگیری یادگیری


جهان ما به سرعت در حال تغییر است. دانش با سرعت بالایی در حال تولید شدن است. در برخی از رشته ها مانند کامپیوتر، دانش فعلی طی مدت 2 سال، به دوبرابر افزایش می یابد. در رشته های علوم انسانی نیز زمانی در حدود 5 سال لازم است تا دانش دوبرابر شود. بنابراین مدت زمان زیادی بعد از فارغ التحصیل شدن از مدرسه نمی گذرد که دانشی که دانش آموزان یادگرفته اند، قدیمی و بیات شده و آنها نیاز به دانش جدید دارند. چاره کار در چیست؟ نمی توان دانش آموزان را هر چند وقت یکبار به مدرسه آورد تا به روز شوند. چاره کار در این است که به دانش یاد داد که چطور خودشان بر اساس نیازهایشان، یادبگیرند و اطلاعات و مهارت های لازم را از محیط کسب کنند. در واقع به جای اینکه به دانش آموزان گفته شود که چه جیزی را یادبگیرند، باید به آنها یاد داد که چگونه هرجیزی را که بدان نیاز پیدا می کنند را یاد بگیرند

آموزش در قرن 21


با گسترش هرچه بیشتر اینترنت و تکنولوژی ارتباطات در قرن اخیر، دانش آموزان را نمی توان وادار کرد که به روش های سنتی آموزش دلخوش دارند. امروزه مهارت و آگاهی دانش آموزان در مورد استفاده از رایانه و تکنولوژی ارتباطات، از معلمان (به صورت عمومی) بیشتر است.  در دسترس بودن اطلاعات در شبکه اینترنت، جذابیت تکنولوژی های آموزشی و بالا رفتن هوش دانش آموزان نسبت به نسل گذشته، باعث شده که در قرن اخیر لازم است که برنامه های آموزشی نیز خود را با شرایط هماهنگ کنند تا از روند تغییرات عقب نیافتند.

تفاوت نظام های آموزش سنتی و مدرن


ادامه مطلب: تفاوت نظام های آموزش سنتی و مدرننظام های آموزش سنتی و مدرن با یکدیگر تفاوت های ماهوی دارند و دیدگاه های هرکدام به موضوع آموزش، در دو جهت گوناگون است. آموزش سنتی، معلم محور است و آموزش مدرن، شاگرد محور. از این رو در آموزش سنتی تاکید بر انتقال دانش توسط معلم است ولی در آموزش مدرن، معلم نقش رهنما و مشاور را دارد و تاکید بر یادگیری دانش آموز است.

خانه ویژه معلمان