خانه بانک فکرافزار فیلم

ايده هاي خوب از كجا مي آيند؟


تو هنوز خلاقي اما ...


اعداد در طبيعت


فيلمي كوتاه در مورد نقش اعداد و هندسه در طبيعت

منبع: http://www.etereaestudios.com/docs_html/nbyn_htm/intro.htm

 

 

انقلاب 2012


من به اين نتيجه رسيده ام كه ما در ميان فرايند شكل گيري شبكه عصبي مغزمان هستيم. كاتاليزور اين فرايند، طوفان بزرگ خورشيدي است كه امروزه پيامدهاي آن باعث ترس بسياري از انسان ها شده است - ديتر برورز؛ نويسنده كتاب "انقلاب 2012"

خانه بانک فکرافزار فیلم