خانه یافته های علمی ذهن و مغز خودتان را بشناسید تا دیگران را بفهمید

خودتان را بشناسید تا دیگران را بفهمید


پژوهشگران دانشکده مغز و علوم شناختی موسسه ماکس پلانک از طریق آموزش هدفمند «مشاهده از منظر دیگران» دریافتند که وقتی مردم در مورد وضعیت ذهنی خودشان به آگاهی درونی بهتری می رسند در مورد وضعیت ذهنی دیگران نیز به فهم بهتری خواهند رسید. زیرا با شناخت بهتر خود راحتتر می توان خود را به جای دیگران گذاشت و از چشم دیگران، وضعیت را مشاهده کرد.
طی یک دوره سه ماه دو گروه 80 و 81 نفری از افراد 20 تا 55 سال از طریق روش های گوناگون مورد آموزش قرار گرفتند تا بتوانند مهارت «مشاهده از منظر دیگران» را در خود ایجاد کنند. این آموزش ها بر مبنای «سیستم خانواده درونی» طراحی شده است. در سیستم خانواده درونی، نفس به عنوان مجموعه ای از زیر شخصیت ها در نظر گرفته می شود که هر شخصیت دارای رفتار، افکار و عواطف خاص خودش است. به شرکت کنندگان آموزش داده شد که چگونه زیرشخصیت های درونی خودشان و همچنین زیر شخصیت های دیگران را تشخیص دهند. آنها کشف کردند که چگونه کشف زیر شخصیت ها مانند شخصیت نگهداری کننده، مدیریت کننده و لذت جوی آنها بر تجارت روزمره شان تاثیر می گذارد.

نتایج مشخص کرد که بعد از آموزش ها، شرکت کنندگان به راحتی قادر بودند که زیرشخصیت هایی مانند مدیر درون یا کودک درون خود را تشخیص دهند. هرچقدر که شرکت کنندگان در تشخیص زیرشخصیت های درونی خود ماهرتر می شدند، در مواجهه و فهم وضعیت های ذهنی دیگران نیز انعطاف پذیرتر و دقیق تر می شدند. هرچقدر که زیرشخصیت های منفی خود را بهتر می شناختند، آگاهی آنان از چارچوب های ذهنی دیگران نیز بهتر می شود.
پژوهشگران چنین استنباط کردند که شناخت بهتر خود منجر به افزایش هوش اجتماعی می شود. این آموزش ها کاربرد موثری برای جهان دایم در حال تغییر ما دارد. با توجه به پیچیده تر شدن جهان ما به خصوص وقتی که افرادی با فرهنگ ها و پیشینه دینی متفاوتی در تعامل با یکدیگر قرار می گیرند، برخورداری از مهارت «مشاهده از منظر دیگران» یک ضرورت است.
مترجم: حمید همتی
منبع:
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/05/170518104025.htm

Share this post

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

خانه یافته های علمی ذهن و مغز خودتان را بشناسید تا دیگران را بفهمید