من هیچ استعداد خاصی ندارم. من فقط عاشقانه کنجکاو هستم.

.I have no special talent. I am only passionately curious

تمام دانش چیزی بیشتر از پالایش تفکر روزانه نیست.

The whole of science is nothing more than a refinement of everyday thinking

من تفکر می کنم و تفکر می کنم برای ماه ها و سال ها . 99 بار نتیجه تفکر من اشتباه است. صدمین بار نتیجه آن درست است.

I think and think for months and years. Ninety-nine times, the conclusion is false. The hundredth time I am right

کسی که زیاد مطالعه می کند اما از اندیشه خود، کمتر استفاده می کند، گرفتار تنبلی فکر می شود.

Any man who reads too much and uses his own brain too little falls into lazy habits of thinking

تفکری که از آن برخورداریم ، ما را به اینجایی که هستیم رسانده است. اگر می خواهیم به جای دیگری برویم، باید به صورت دیگری تفکر کنیم.

The thinking that we are has brought us to where we have already been. In order to go somewhere else, we must think in a different way

برای نجات بشریت، به یک روش جدید برای تفکر نیازمندیم.

We shall require a substantially new manner of thinking if mankind is to survive

جهانی که ساخته ايم محصول تفکر ماست؛ اين جهان بدون تغيير تفکرمان، تغييرپذير نيست.

The world we have created is a product of our thinking; it cannot be changed without changing our thinking

کسی که تا کنون اشتباهی نکرده است، يعنی هيچ کار جديدی را شروع نکرده است.

Anyone who has never made a mistake has never tried anything new

اينطور نيست که من خيلی باهوشم، بلکه من بيشتر می توانم با مسايل به سر برم.

It's not that I'm so smart, it's just that I stay with problems longer

تنها دو چيز نامحدودند، جهان هستی و حماقت آدمی. البته من در مورد اولی (جهان هستی) مطمئن نيستم.

Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former

آخرین جملات اضافه شده

اوشو
مجموعه: معنویت
متن قصار (فارسي): تفکر تنها قادر است در باره ی "شناخته شده ها" بیندیشد ، شناخته ها همواره کهنه اند ، بنا بر این فکر هرگز اصیل نیست. چگونه می توان در مورد ناشناخته ها فکر کرد ، "ناشناخته ها" همیشه ورای تفکرند.
نیچه
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): بهترین راه برای فاسد کردن جوانان ، این است که به آنها آموزش داده شود کسانی که مانند او فکر می کند را بیشتر احترام بگذارند تا کسانی که مخالف او فکر می کنند.
مارک تواین
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): کسی که ایده ای نو دارد، تازمانی که ایده اش را محقق نکرده شخص بد قلقی است.
ایگور استراوینسکی
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): من در سراسر زندگی ام، از اشتباهات و دنبال کردن فرضیات نادرست، آموخته ام نه از خرد و دانشم.
کنت کول
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): ذهن انسان مانند چتر نجات است؛ وقتی باز شود بهتر عمل می کند.