واژه ها، دایره المعارف نادانی هستند زیرا ادراک را در یک لحظه از زمان، منجمد می سازند و زمانی که باید به صورت بهتری کار کنیم اصرار دارند ما از این ادراک منجد شده استفاده کنیم.

Words are encyclopedias of ignorance because they freeze perceptions at one moment in history and then insist we continue to use these frozen perceptions when we should be doing better

بسیاری از افراد باهوش، متفکران ضعیفی هستند. بسیاری از افراد با توان متوسط هوشی، متفکران ماهری هستند. قدرت یک ماشین و راهی که طی می کند دو موضوع مجزای از هم هستند.

Many highly intelligent people are poor thinkers. Many people of average intelligence are skilled thinkers. The power of a car is separate from the way the car is driven

اگر هرگز ذهنت را تغییر نمی دهی، پس برای چی آن را می خواهی؟

If you never change your mind, why have one?

شوخ طبعی مهم ترین فعالیت مغز انسان است. استدلال فقط می تواند ادراک را نظم دهد، در حالی که شوخ طبعی می تواند آن را تغییر دهد.

Humor is by far the most significant activity of the human brain. Reason can only sort out perceptions, but the humor process is involved in changing them

اغلب مدیران اجرایی، بسیاری از دانشمندان، و تقریباً تمام دانش آموختگان مدارس کسب و کار، معتقدند اگر شما داده ها را آنالیز کنید به ایده های جدید می رسید. متاسفانه این عقیده کاملاً نادرست است. ذهن، فقط چیزی که برای دیدن آماده می شود را می تواند ببیند .

Most executives, many scientists, and almost all business school graduates believe that if you analyze data, this will give you new ideas. Unfortunately, this belief is totally wrong. The mind can only see what it is prepared to see

بیشتر خطاهای تفکر، ناشی از ضعف ادراک است تا اشتباه منطقی.

Most of the mistakes in thinking are inadequacies of perception rather than mistakes of logic

متخصصی که در تصمیم گیری و قضاوت موفق است، به بیان ساده کسی است که می داند به چه چیزی باید توجه کند و از چه چیزی صرف نظر نماید.

An expert is someone who has succeeded in making decisions and judgements simpler through knowing what to pay attention to and what to ignore

خطاکردن به واسطه داشتن ايده های زياد، بهتر است از درست عمل کردن به واسطه نداشتن ايده.

It is better to have enough ideas for some of them to be wrong, than to be always right by having no ideas at all

آخرین جملات اضافه شده

اوشو
مجموعه: معنویت
متن قصار (فارسي): تفکر تنها قادر است در باره ی "شناخته شده ها" بیندیشد ، شناخته ها همواره کهنه اند ، بنا بر این فکر هرگز اصیل نیست. چگونه می توان در مورد ناشناخته ها فکر کرد ، "ناشناخته ها" همیشه ورای تفکرند.
نیچه
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): بهترین راه برای فاسد کردن جوانان ، این است که به آنها آموزش داده شود کسانی که مانند او فکر می کند را بیشتر احترام بگذارند تا کسانی که مخالف او فکر می کنند.
مارک تواین
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): کسی که ایده ای نو دارد، تازمانی که ایده اش را محقق نکرده شخص بد قلقی است.
ایگور استراوینسکی
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): من در سراسر زندگی ام، از اشتباهات و دنبال کردن فرضیات نادرست، آموخته ام نه از خرد و دانشم.
کنت کول
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): ذهن انسان مانند چتر نجات است؛ وقتی باز شود بهتر عمل می کند.