شاید ماموریت کسانی که عاشق بشریتند این است که مردم را وادارند که به حقیقت بخندند و حقیقت را خنده جلوه دهند؛ زیرا حقیقت یگانه در این نهفته است که یادبگیریم خود را از شور جنون آمیز حقیقت طلبی، آزاد کنیم.

Perhaps the mission of those who love mankind is to make people laugh at the truth, to make truth laugh, because the only truth lies in learning to free ourselves from insane passion for the truth

کتابها برای باور کردن نوشته نشده‌اند، بلکه نوشته شده‌اند تا در معرض پرسش‌گری قرار گیرند.

Books are not made to be believed, but to be subjected to inquiry

چیزی بیشتر از ترس دیگران، به یک بزدل، شجاعت نمی دهد

Nothing gives a fearful man more courage than another's fear

جهان، دروغگوهایی که چیزی جز دروغ نمی گویند (حتی در مورد بی اهمیت ترین چیزها) را تنبیه می کند اما شاعرانی که تنها در مورد بزرگترین چیزها دروغ می گویند را پاداش می دهد.

The world condemns liars who do nothing but lie, even about the most trivial things, and it rewards poets, who lie only about the greatest things

من معتقدم آنچه ما می شویم بستگی دارد به آنچه که پدرانمان در لحظات نامعمول به ما گفته اند؛ هنگامی که تلاش نمی کنند به ما آموزش دهند.

I believe that what we become depends on what our fathers teach us at odd moments, when they aren't trying to teach us

آخرین جملات اضافه شده

اوشو
مجموعه: معنویت
متن قصار (فارسي): تفکر تنها قادر است در باره ی "شناخته شده ها" بیندیشد ، شناخته ها همواره کهنه اند ، بنا بر این فکر هرگز اصیل نیست. چگونه می توان در مورد ناشناخته ها فکر کرد ، "ناشناخته ها" همیشه ورای تفکرند.
نیچه
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): بهترین راه برای فاسد کردن جوانان ، این است که به آنها آموزش داده شود کسانی که مانند او فکر می کند را بیشتر احترام بگذارند تا کسانی که مخالف او فکر می کنند.
مارک تواین
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): کسی که ایده ای نو دارد، تازمانی که ایده اش را محقق نکرده شخص بد قلقی است.
ایگور استراوینسکی
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): من در سراسر زندگی ام، از اشتباهات و دنبال کردن فرضیات نادرست، آموخته ام نه از خرد و دانشم.
کنت کول
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): ذهن انسان مانند چتر نجات است؛ وقتی باز شود بهتر عمل می کند.