مرگ عقاید متعصبانه، تولد اخلاقیات است.

The death of dogma is the birth of morality

روشن بینی، کنار گذاشتن ناپختگی های خودساخته است.

Enlightenment is man’s leaving his self-caused immaturity

هیچ شکی نیست که تمام دانش ما از تجربه آغاز می شود.

There can be no doubt that all our knowledge begins with experience

اندیشه بدون محتوا، پوچ است. شهود بدون مفهوم، کور است. فهمیدن می تواند درک هیچ چیز باشد و شعور می تواند در مورد هیچ بیاندیشد. تنها از طریق همصدایی اینها، دانش رخ می دهد.

Thoughts without content are empty, intuitions without concepts are blind. The understanding can intuit nothing, the senses can think nothing. Only through their unison can knowledge arise

تمام دانش بشر با شهود آغاز شده، از آنجا به مفاهیم ادامه یافته و به ایده ها (اندیشه ها) خاتمه می یابد.

All human knowledge begins with intuitions, proceeds from thence to concepts, and ends with ideas

آزادی بیان و آزادی قلم می تواند توسط یک قدرت بزرگتر از ما گرفته شود، اما آزادی اندیشه هرگز.

Freedom to speak or write can be taken from us by a superior power, but never the freedom to think

آخرین جملات اضافه شده

اوشو
مجموعه: معنویت
متن قصار (فارسي): تفکر تنها قادر است در باره ی "شناخته شده ها" بیندیشد ، شناخته ها همواره کهنه اند ، بنا بر این فکر هرگز اصیل نیست. چگونه می توان در مورد ناشناخته ها فکر کرد ، "ناشناخته ها" همیشه ورای تفکرند.
نیچه
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): بهترین راه برای فاسد کردن جوانان ، این است که به آنها آموزش داده شود کسانی که مانند او فکر می کند را بیشتر احترام بگذارند تا کسانی که مخالف او فکر می کنند.
مارک تواین
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): کسی که ایده ای نو دارد، تازمانی که ایده اش را محقق نکرده شخص بد قلقی است.
ایگور استراوینسکی
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): من در سراسر زندگی ام، از اشتباهات و دنبال کردن فرضیات نادرست، آموخته ام نه از خرد و دانشم.
کنت کول
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): ذهن انسان مانند چتر نجات است؛ وقتی باز شود بهتر عمل می کند.