بسیاری از مردم ترجیح می دهند بمیرند تا اینکه تفکر کنند؛ در واقع بسیاری از آنها چنین می کنند.

Many people would rather die than think; in fact, most do

ترس اصلی ترین ریشه خرافات است. غلبه یافتن بر ترس، آغاز خرد است.

Fear is the main source of superstition. To conquer fear is the beginning of wisdom

بزرگترين علت مشکلات جهان امروز اين است که مردم نادان در باره امور بسيار مطمئن هستند و انديشمندان مملو از شک.

The biggest cause of trouble in the world today is that the stupid people are so sure about things and the intelligent folks are so full of doubts

آنقدر که انسان ها از تفکر می ترسند، از چیز دیگری در این جهان نمی ترسند؛ بیشتر از ویرانی و حتی بیشتر از مرگ. تفکر ، ویرانگر و انقلابی است؛ تخریبگر و وحشتناک. تفکر نسبت به داشتن حق ویژه، ساختارهای غیر منعطف و عادت به راحت طلبی، ، بی رحم است. تفکر از دوزخ مق ...

Men fear thought as they fear nothing else on earth, more than ruin, more even than death. Thought is subversive and revolutionary, destructive and terrible, thought is merciless to داشتن حق و, established institutions, and comfortable habit. Thought look ...

بزرگترین چالش هر متفکر، طرح مسایل به گونه ای است که امکان رسیدن به جواب را میسر سازد.

The greatest challenge to any thinker is stating the problem in a way that will allow a solution

می‌گویند که انسان حیوانی منطقی است. من تمام عمر در پی شواهدی برای تأیید این تعریف بوده‌ام.

It has been said that man is a rational animal. All my life I have been searching for evidence, which could support this

از اظهار نظرات عجیب و غریب خود مترس، زیرا تمامی نظریات مقبول کنونی روزی عجیب و غریب محسوب می‌شدند.

Do not fear to be eccentric in opinion, for every opinion now accepted was once eccentric

هرگز در راه اعتقاداتم جان نخواهم سپرد زیرا ممکن است در اشتباه باشم.

I would never die for my beliefs because I might be wrong

علم ممکن است محدودیت برای دانش تعیین کند ، اما نباید محدودیت برای تخیل داشته باشد.

Science may set limits to knowledge, but should not set limits to imagination

آخرین جملات اضافه شده

اوشو
مجموعه: معنویت
متن قصار (فارسي): تفکر تنها قادر است در باره ی "شناخته شده ها" بیندیشد ، شناخته ها همواره کهنه اند ، بنا بر این فکر هرگز اصیل نیست. چگونه می توان در مورد ناشناخته ها فکر کرد ، "ناشناخته ها" همیشه ورای تفکرند.
نیچه
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): بهترین راه برای فاسد کردن جوانان ، این است که به آنها آموزش داده شود کسانی که مانند او فکر می کند را بیشتر احترام بگذارند تا کسانی که مخالف او فکر می کنند.
مارک تواین
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): کسی که ایده ای نو دارد، تازمانی که ایده اش را محقق نکرده شخص بد قلقی است.
ایگور استراوینسکی
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): من در سراسر زندگی ام، از اشتباهات و دنبال کردن فرضیات نادرست، آموخته ام نه از خرد و دانشم.
کنت کول
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): ذهن انسان مانند چتر نجات است؛ وقتی باز شود بهتر عمل می کند.