جان استوارت میل


ليست جمله ها RSS
Add your listing here

جان استوارت میل

اگرچه این درست نیست که همه محافظه کاران، افراد نادانی هستند؛ اما این حقیقت است که اکثر افراد نادان، محافظه کار هستند.

Although it is not true that all conservatives are stupid people, it is true that most stupid people are conservative

جان استوارت میل

آنچه که عموم مردم را از اقلیت جدا می کند، ناتوانی آنها در عملکرد مطابق عقایدشان است.

What distinguishes the majority of men from the few is their inability to act according to their beliefs

جان استوارت میل

ایام از افراد خطاپذیرترند. هر دورانی دارای عقایدی است که از نظر دوران بعدی اش، نه تنها نادرست بلکه احمقانه محسوب می شود.

Ages are no more infallible than individuals; every age having held many opinions which subsequent ages have deemed not only false but absurd

جان استوارت میل

حقایق بسیاری هستند که نمی توانند به معنای کامل تحقق یابند مگر اینکه تجربه شخصی، آن را به خانه آورده باشد.

There are many truths of which the full meaning cannot be realised until personal experience has brought it home

جان استوارت میل

تمامی انقلاب‌های سیاسی، که متأثر از فتوحات بیگانگان نبوده‌اند، ریشه در تحولات اخلاقی داشته‌اند. انهدام ساختار حاکم تنها در اثر انهدام عقاید حاکم ایجاد می شود.

All political revolutions, not affected by foreign conquest, originate in moral revolutions. The subversion of established institutions is merely one consequence of the previous subversion of established opinions

آخرین جملات اضافه شده

اوشو
مجموعه: معنویت
متن قصار (فارسي): تفکر تنها قادر است در باره ی "شناخته شده ها" بیندیشد ، شناخته ها همواره کهنه اند ، بنا بر این فکر هرگز اصیل نیست. چگونه می توان در مورد ناشناخته ها فکر کرد ، "ناشناخته ها" همیشه ورای تفکرند.
نیچه
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): بهترین راه برای فاسد کردن جوانان ، این است که به آنها آموزش داده شود کسانی که مانند او فکر می کند را بیشتر احترام بگذارند تا کسانی که مخالف او فکر می کنند.
مارک تواین
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): کسی که ایده ای نو دارد، تازمانی که ایده اش را محقق نکرده شخص بد قلقی است.
ایگور استراوینسکی
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): من در سراسر زندگی ام، از اشتباهات و دنبال کردن فرضیات نادرست، آموخته ام نه از خرد و دانشم.
کنت کول
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): ذهن انسان مانند چتر نجات است؛ وقتی باز شود بهتر عمل می کند.