دالایی لاما


ليست جمله ها RSS
Add your listing here

دالایی لاما

امروزه بیش از هر زمان دیگر، زندگی باید متصف به مسئولیت جهانی شود نه ملی گرایی یا انسان گرایی، بلکه نسبت به هر شکلی از حیات.

Today, more than ever before, life must be characterized by a sense of Universal responsibility, not only nation to nation and human to human, but also human to other forms of life

دالایی لاما

دین ساده من چنین است: احتیاجی به معبد و فلسفه های پیچیده نیست. مغز و قلب من، معبد من هستند؛ مهربانی، فلسفه من.

This is my simple religion: There is no need for temples, no need for complicated philosophies. My brain and my heart are my temples; my philosophy is kindness

دالایی لاما

شفقت، افراط گرایی [موجه] عصر ماست.

Compassion is the radicalism of our time

دالایی لاما

تمام هدف دین آن است که تحقق عشق، مهربانی، صبر، مدارا (تساهل و تسامح)، فروتنی، و بخشش را آسان کند.

The whole purpose of religion is to facilitate love and compassion, patience, tolerance, humility, and forgiveness

دالایی لاما

بدون دین و مراقبه، می توانیم زندگی کنیم، اما بدون محبت انسانی نمی توانیم زنده بمانیم.

We can live without religion and meditation, but we cannot survive without human affection

دالایی لاما

در تمرین مدارا، بهترین معلم هرکس، دشمن اوست.

In the practice of tolerance, one's enemy is the best teacher

دالایی لاما

اگر مشکلی قابل حل است، پس دیگر جای نگرانی نیست. اگر مشکلی قابل حل نیست، پس دیگر نگرانی کمکی نخواهد کرد.

If a problem is fixable, then there is no need to worry. If it's not fixable, then there is no help in worrying

دالایی لاما

انسان هايي كه راه هاي متفاوتي را در پيش گرفته اند به دنبال تحقق (اهداف) و خوشبختي هستند. فقط به دليل اينكه آنها در راه شما نيستند به اين معني نيست كه آنها گم شده اند.

People take different roads seeking fulfillment and happiness. Just because they’re not on your road doesn’t mean they’ve gotten lost

آخرین جملات اضافه شده

اوشو
مجموعه: معنویت
متن قصار (فارسي): تفکر تنها قادر است در باره ی "شناخته شده ها" بیندیشد ، شناخته ها همواره کهنه اند ، بنا بر این فکر هرگز اصیل نیست. چگونه می توان در مورد ناشناخته ها فکر کرد ، "ناشناخته ها" همیشه ورای تفکرند.
نیچه
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): بهترین راه برای فاسد کردن جوانان ، این است که به آنها آموزش داده شود کسانی که مانند او فکر می کند را بیشتر احترام بگذارند تا کسانی که مخالف او فکر می کنند.
مارک تواین
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): کسی که ایده ای نو دارد، تازمانی که ایده اش را محقق نکرده شخص بد قلقی است.
ایگور استراوینسکی
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): من در سراسر زندگی ام، از اشتباهات و دنبال کردن فرضیات نادرست، آموخته ام نه از خرد و دانشم.
کنت کول
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): ذهن انسان مانند چتر نجات است؛ وقتی باز شود بهتر عمل می کند.