رابیندرانات تاگور


ليست جمله ها RSS
Add your listing here

رابیندرانات تاگور

من خوابیدم و در رویا دیدم که زندگی، سرور بود. بیدار شدم و دیدم که زندگی خدمت بود. عمل کردم و مشاهده کردم که خدمت همان سرور بود.

I slept and dreamt that life was joy. I awoke and saw that life was service. I acted and behold, service was joy

رابیندرانات تاگور

خرد اندک مانند آب داخل لیوان است: تمیز، شفاف، و خالص خرد بسیار مانند آب دریاست: تیره، اسرارآمیز، و غیرقابل نفوذ

The small wisdom is like water in a glass: clear, transparent, pure The great wisdom is like the water in the sea: dark, mysterious, impenetrable

رابیندرانات تاگور

یک ذهن تماماً منطقی مانند یک چاقوی تماماً تیغه است که دست استفاده کننده اش را خون می اندازد.

A mind all logic is like a knife all blade. It makes the hand bleed that uses it

رابیندرانات تاگور

حقیقت، تنها به عنوان یک فاتح می آید زیرا ما هنر دریافت آن به عنوان یک مهمان را از دست داده ایم.

The truth comes as conqueror only because we have lost the art of receiving it as guest

رابیندرانات تاگور

کسی که خیلی مشغول انجام کارهای خوب است، فرصتی برای خوب بودن پیدا نمی کند.

He who is too busy doing good finds no time to be good

آخرین جملات اضافه شده

اوشو
مجموعه: معنویت
متن قصار (فارسي): تفکر تنها قادر است در باره ی "شناخته شده ها" بیندیشد ، شناخته ها همواره کهنه اند ، بنا بر این فکر هرگز اصیل نیست. چگونه می توان در مورد ناشناخته ها فکر کرد ، "ناشناخته ها" همیشه ورای تفکرند.
نیچه
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): بهترین راه برای فاسد کردن جوانان ، این است که به آنها آموزش داده شود کسانی که مانند او فکر می کند را بیشتر احترام بگذارند تا کسانی که مخالف او فکر می کنند.
مارک تواین
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): کسی که ایده ای نو دارد، تازمانی که ایده اش را محقق نکرده شخص بد قلقی است.
ایگور استراوینسکی
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): من در سراسر زندگی ام، از اشتباهات و دنبال کردن فرضیات نادرست، آموخته ام نه از خرد و دانشم.
کنت کول
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): ذهن انسان مانند چتر نجات است؛ وقتی باز شود بهتر عمل می کند.