رالف والدو امرسون


ليست جمله ها RSS
Add your listing here

رالف والدو امرسون

گام های طبیعت را فراگیر؛ راز طبیعت، صبر است.

Adopt the pace of nature: her secret is patience

رالف والدو امرسون

به جایی که راه شما را هدایت می کند نروید، بلکه به جایی بروید که راهی نیست و از خود مسیری به جا بگذارید.

Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail

رالف والدو امرسون

در هر عمل خلاقانه ای، افکار طردشدۀ خود را می‌یابیم: افکاری که با شکوهی غریب به خاطرمان بازمی‌گردند.

In every work of genius we recognize our own rejected thoughts: they come back to us with a certain alienated majesty

رالف والدو امرسون

آنچه که در پیش روی ما قرار گرفته و آنچه که در پس ما، نسبت به آنچه که در درون ما قرار گرفته، ناچیز است. وقتی آنچه که در درون ما قرار گرفته را به دنیا می آوریم، معجزه رخ می دهد.

What lies before us and what lies behind us are small matters compared to what lies within us. And when we bring what is within out into the world, miracles happen

رالف والدو امرسون

مردان بزرگ کسانی هستند که معنویات را قویتر از نیروهای مادی می دانند. چنین اندیشه هایی بر جهان حکومت می کنند.

Great men are they who see the spiritual is stronger than the material force, that thoughts rule the world

رالف والدو امرسون

روح خدا از طریق اندیشه انسان ها در زمین دمیده شده است.

The soul of God is poured into the world through the thoughts of men

رالف والدو امرسون

باستانیان بهترین اندیشه‌های مرا ربوده‌اند.

All my best thoughts were stolen by the ancients

رالف والدو امرسون

فرقه ها يا احزاب، تدابير مناسبی هستند تا انسان را از رنج تفکر کردن نجات دهند.

A sect or party is an elegant incognito devised to save a man from the vexation of thinking

آخرین جملات اضافه شده

اوشو
مجموعه: معنویت
متن قصار (فارسي): تفکر تنها قادر است در باره ی "شناخته شده ها" بیندیشد ، شناخته ها همواره کهنه اند ، بنا بر این فکر هرگز اصیل نیست. چگونه می توان در مورد ناشناخته ها فکر کرد ، "ناشناخته ها" همیشه ورای تفکرند.
نیچه
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): بهترین راه برای فاسد کردن جوانان ، این است که به آنها آموزش داده شود کسانی که مانند او فکر می کند را بیشتر احترام بگذارند تا کسانی که مخالف او فکر می کنند.
مارک تواین
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): کسی که ایده ای نو دارد، تازمانی که ایده اش را محقق نکرده شخص بد قلقی است.
ایگور استراوینسکی
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): من در سراسر زندگی ام، از اشتباهات و دنبال کردن فرضیات نادرست، آموخته ام نه از خرد و دانشم.
کنت کول
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): ذهن انسان مانند چتر نجات است؛ وقتی باز شود بهتر عمل می کند.