سایر اندیشمندان


ليست جمله ها RSS
Add your listing here

آبراهم لينکلن

گناه سکوت، به هنگامی که انسان ها باید اعتراض کنند، از آنها یک ترسو می سازد.

The sin of silence when they should protest makes cowards of men. Abraham Lincoln

آدلف هیتلر

برای توده عظیم مردم، گرفتار یک دروغ بزرگ شدن راحتتر است تا یک دروغ کوچک.

The great masses of the people…will more easily fall victims to a big lie than to a small one. Adolf Hitler

آدلف هیتلر

چه خوشبخت هستند حکمرانانی که مردمشان تفکر نمی کنند.

What luck for rulers, that men do not think. Adolph Hitler

آرتور سی کلارک

یکبار فردی گفت که برای هر مسئله ای، راه حلی وجود دارد که این صحبت ساده، جذاب .... و اشتباه است.

Someone once said that for every problem there is a solution that is simple, attractive .... and wrong

آلبرت گیورگی

کشف شامل نگاه به یک موضوع همانند دیگران و تفکر درباره آن به طریقی متفاوت است.

Discovery consists of looking at the same thing as everyone else and thinking something different. Albert Szent Gyorgi

آلدوس هاکسلی

اهداف عوام فریبانه باعث می شود که برخی از مردم فراموش کنند، که دیگران هم انسان هستند.

The propagandist’s purpose is to make one set of people forget that certain other sets of people are human. Aldous Huxley

آلفرد وايتهد

تفکر ما در کليات است اما زندگی ما در جزئيات.

We think in generalities, but we live in detail. Alfred Whitehead

آلن آلدا

فرضيات خود را به چالش بکشيد. فرضيات شما، چارچوبی است که از درون آن دنيا را مشاهده می کنيد. آن را دائماً بشکنيد وگرنه نور به درون نخواهد آمد.

Begin challenging your own assumptions. Your assumptions are your windows on the world. Scrub them off every once in awhile, or the light won't come in. Alan Alda

آليس ويلينگتون رولينز

معيار يک معلم خوب اين نيست که شاگردانش به چند سوال او جواب داده اند. بلکه اين است که او شاگردانش را تشويق به چند سوال کرده که جواب آن برای خودش هم دشوار بوده است.

The test of a good teacher is not how many questions he can ask his pupils that they will answer readily, but how many questions he inspires them to ask him which he finds it hard to answer. Alice Wellington Rollins

آلکساندر هوج

ايمان بايد نشانه های کافی خود را داشته باشد در غير اينصورت خرافاتی بيش نيست.

Faith must have adequate evidence, else it is mere superstition. Alexander Hodge

آخرین جملات اضافه شده

اوشو
مجموعه: معنویت
متن قصار (فارسي): تفکر تنها قادر است در باره ی "شناخته شده ها" بیندیشد ، شناخته ها همواره کهنه اند ، بنا بر این فکر هرگز اصیل نیست. چگونه می توان در مورد ناشناخته ها فکر کرد ، "ناشناخته ها" همیشه ورای تفکرند.
نیچه
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): بهترین راه برای فاسد کردن جوانان ، این است که به آنها آموزش داده شود کسانی که مانند او فکر می کند را بیشتر احترام بگذارند تا کسانی که مخالف او فکر می کنند.
مارک تواین
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): کسی که ایده ای نو دارد، تازمانی که ایده اش را محقق نکرده شخص بد قلقی است.
ایگور استراوینسکی
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): من در سراسر زندگی ام، از اشتباهات و دنبال کردن فرضیات نادرست، آموخته ام نه از خرد و دانشم.
کنت کول
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): ذهن انسان مانند چتر نجات است؛ وقتی باز شود بهتر عمل می کند.