سورن کی یرکگارد


ليست جمله ها RSS
Add your listing here

سورن کی یرکگارد

★★★★★

من باید حقیقتی را بیابم که برای خودم صحیح است.

I must find a truth that is true for me

سورن کی یرکگارد

زندگی، مسئله ای برای حل کردن نیست بلکه واقعیتی برای تجربه کردن است.

Life is not a problem to be solved, but a reality to be experienced

سورن کی یرکگارد

ورای همه چیز، وظیفه ات در مورد عشق به خود را فراموش نکن.

Above all do not forget your duty to love yourself

سورن کی یرکگارد

این وظیفه فهم انسان است که بفهمد چیزهایی هستند که به فهم نمی رسند.

It is the duty of the human understanding to understand that there are things which it cannot understand

سورن کی یرکگارد

حقیقتْ نه با تسخیر کردنش بلکه فقط با تسخیر شدن توسط آن به‌دست می‌آید.

You cannot get the truth by capturing it, only by its capturing you

سورن کی یرکگارد

تنها یک فریب به معنای کامل کلمه امکان‌پذیر است: خودفریبی.

Only one deception is possible in the infinite sense, self-deception

سورن کی یرکگارد

مردم خواهان آزادی بيان هستند زيرا به ندرت از آزادی انديشه استفاده می کنند.

People demand freedom of speech as a compensation for the freedom of thought which they seldom use

آخرین جملات اضافه شده

اوشو
مجموعه: معنویت
متن قصار (فارسي): تفکر تنها قادر است در باره ی "شناخته شده ها" بیندیشد ، شناخته ها همواره کهنه اند ، بنا بر این فکر هرگز اصیل نیست. چگونه می توان در مورد ناشناخته ها فکر کرد ، "ناشناخته ها" همیشه ورای تفکرند.
نیچه
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): بهترین راه برای فاسد کردن جوانان ، این است که به آنها آموزش داده شود کسانی که مانند او فکر می کند را بیشتر احترام بگذارند تا کسانی که مخالف او فکر می کنند.
مارک تواین
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): کسی که ایده ای نو دارد، تازمانی که ایده اش را محقق نکرده شخص بد قلقی است.
ایگور استراوینسکی
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): من در سراسر زندگی ام، از اشتباهات و دنبال کردن فرضیات نادرست، آموخته ام نه از خرد و دانشم.
کنت کول
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): ذهن انسان مانند چتر نجات است؛ وقتی باز شود بهتر عمل می کند.