فرانسیس بیکن


ليست جمله ها RSS
Add your listing here

فرانسیس بیکن

کسی که درمان جدیدی را به کار نگیرد باید منتظر دردی جدید باشد چون زمان، بزرگترین مبتکر است.

He that will not apply new remedies must expect new evils; for time is the greatest innovator

فرانسیس بیکن

اگر کسی با یقین آغاز کند سرانجامش به شک منتهی خواهد شد. اما اگر کسی حاضر شود که با شک آغاز کند، به یقین خواهد رسید.

If a man will begin with certainties, he shall end in doubts; but if he will be content to begin with doubts he shall end in certainties

فرانسیس بیکن

انسان ترجیح می‌دهد چیزی را باور کند که خودْ حقیقت می‌پندارد.

Man prefers to believe what he prefers to be true

فرانسیس بیکن

افکار بشر ، بیشتر بر اساس گرایش ها (و تمایلاتش) است.

Men`s thoughts are much according to their inclination

آخرین جملات اضافه شده

اوشو
مجموعه: معنویت
متن قصار (فارسي): تفکر تنها قادر است در باره ی "شناخته شده ها" بیندیشد ، شناخته ها همواره کهنه اند ، بنا بر این فکر هرگز اصیل نیست. چگونه می توان در مورد ناشناخته ها فکر کرد ، "ناشناخته ها" همیشه ورای تفکرند.
نیچه
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): بهترین راه برای فاسد کردن جوانان ، این است که به آنها آموزش داده شود کسانی که مانند او فکر می کند را بیشتر احترام بگذارند تا کسانی که مخالف او فکر می کنند.
مارک تواین
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): کسی که ایده ای نو دارد، تازمانی که ایده اش را محقق نکرده شخص بد قلقی است.
ایگور استراوینسکی
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): من در سراسر زندگی ام، از اشتباهات و دنبال کردن فرضیات نادرست، آموخته ام نه از خرد و دانشم.
کنت کول
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): ذهن انسان مانند چتر نجات است؛ وقتی باز شود بهتر عمل می کند.