مهربابا


ليست جمله ها RSS
Add your listing here

مهربابا

ذهن سریع، بیمار است. ذهن آرام، سالم است. ذهن ساکت، الهی است.

A mind that is fast is sick. A mind that is slow is sound. A mind that is still is divine

مهربابا

هیچ هدف بالاتر یا پایین تری وجود ندارد. تنها یک هدف وجود دارد و آن "آگاهی بر خویشتن" است.

There is no higher or lower goal. There is only one goal, Self-Realization

مهربابا

تنها یک سوال اصلی وجود دارد. به محض آنکه پاسخ آن را یافتید، دیگر سوالی برای پرسیدن وجود نخواهد داشت. و آن سوال اصلی تنها یک جواب درست دارد. اما بین سوال اصلی و جوابش، بیشمار جواب نادرست هست.

There is only one Original Question. And once you know the answer to that question there are no more to ask. And to that Original Question there is only one Final Answer. But between that Question and its Answer there are innumerable false answers

آخرین جملات اضافه شده

اوشو
مجموعه: معنویت
متن قصار (فارسي): تفکر تنها قادر است در باره ی "شناخته شده ها" بیندیشد ، شناخته ها همواره کهنه اند ، بنا بر این فکر هرگز اصیل نیست. چگونه می توان در مورد ناشناخته ها فکر کرد ، "ناشناخته ها" همیشه ورای تفکرند.
نیچه
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): بهترین راه برای فاسد کردن جوانان ، این است که به آنها آموزش داده شود کسانی که مانند او فکر می کند را بیشتر احترام بگذارند تا کسانی که مخالف او فکر می کنند.
مارک تواین
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): کسی که ایده ای نو دارد، تازمانی که ایده اش را محقق نکرده شخص بد قلقی است.
ایگور استراوینسکی
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): من در سراسر زندگی ام، از اشتباهات و دنبال کردن فرضیات نادرست، آموخته ام نه از خرد و دانشم.
کنت کول
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): ذهن انسان مانند چتر نجات است؛ وقتی باز شود بهتر عمل می کند.