ولتر


ليست جمله ها RSS
Add your listing here

ولتر

در این سیاره کوچک ما، عقاید بیش از طاعون و زلزله، منجر به بلایا شده است.

Opinions have caused more ills than the plague or earthquakes on this little globe of ours

ولتر

کسانی که می توانند تو را متقاعد کنند تا افکار پوچ را بپذیری، می توانند تو را وادار کنند که مرتکب قساوت شوی.

Those who can make you believe absurdities, can make you commit atrocities

ولتر

مدارا چیست؟ مدارا پیامد انسانیت است. همه ما کارهای بی مایه و خطا انجام داده ایم. بیایید متقابلاً نابخردی های همدیگر را ببخشیم که این اولین قانون طبیعت است.

What is tolerance? It is the consequence of humanity. We are all formed of frailty and error; let us pardon reciprocally each other's folly — that is the first law of nature

ولتر

اگرچه ممکن است با آنچه می‌گویی موافق نباشم ولی تا سر حد مرگ از آزادی و حقی که برای بیان آن داری دفاع خواهم کرد.

I may not agree with what you say, but I will defend to the death your right to say it

ولتر

تا زمانی که بشر گرفتار جهل و نادانی است، به جنایاتش ادامه خواهد داد.

As long as people believe in absurdities, they will continue to commit atrocities

ولتر

افراد را بيشتر بر اساس پرسش هايشان مورد قضاوت قرار دهيد تا بر اساس جواب هايشان.

Judge of a man by his questions rather than by his answers

ولتر

به تفکرات خويش مشغول باش و اجازه بده ديگران هم بدان چه دوست دارند مشغول باشند.

Think for yourselves and let others enjoy the privilege to do so, too

ولتر

شک نه تنها يک وضعيت مطلوب ذهنی نيست بلکه کاملاً بيهوده است.

Doubt is not a pleasant state of mind, but certainty is absurd

ولتر

هیچ مسئله ای ، یارای ایستادگی در برابر حملات تفکر مداوم را ندارد.

No problem can withstand the assault of sustained thinking

آخرین جملات اضافه شده

اوشو
مجموعه: معنویت
متن قصار (فارسي): تفکر تنها قادر است در باره ی "شناخته شده ها" بیندیشد ، شناخته ها همواره کهنه اند ، بنا بر این فکر هرگز اصیل نیست. چگونه می توان در مورد ناشناخته ها فکر کرد ، "ناشناخته ها" همیشه ورای تفکرند.
نیچه
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): بهترین راه برای فاسد کردن جوانان ، این است که به آنها آموزش داده شود کسانی که مانند او فکر می کند را بیشتر احترام بگذارند تا کسانی که مخالف او فکر می کنند.
مارک تواین
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): کسی که ایده ای نو دارد، تازمانی که ایده اش را محقق نکرده شخص بد قلقی است.
ایگور استراوینسکی
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): من در سراسر زندگی ام، از اشتباهات و دنبال کردن فرضیات نادرست، آموخته ام نه از خرد و دانشم.
کنت کول
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): ذهن انسان مانند چتر نجات است؛ وقتی باز شود بهتر عمل می کند.