ویوکاناندا


ليست جمله ها RSS
Add your listing here

ویوکاناندا

بزرگترین دین، صداقت داشتن به طبیعت خودمان است. به خود ایمان داشته باشید.

The greatest religion is to be true to your own nature. Have faith in yourselves

ویوکاناندا

نه گناهی وجود دارد و نه ثوابی؛ تنها چیزی که وجود دارد، نادانی است. با تحقق عدم دوگانگی، این نادانی برطرف می شود.

There is no sin nor virtue: there is only ignorance. By realisation of non-duality this ignorance is dispelled

ویوکاناندا

بزرگترین گناه این است که خود را ضعیف بپندارید.

The greatest sin is to think yourself weak

ویوکاناندا

یک هدف را انتخاب کن. آن را تنها هدف در زندگی ات قرار بده. درباره آن فکر کن و رویا ببین، و با آن زندگی کن. اجازه بده که مغز، عضلات، اعصاب، و تمام اجزای بدنت از آن هدف لبریز باشد و همه دیگر اهداف را کنار بگذار. این راه موفقیت است.

Take up one idea. Make that one idea your life - think of it, dream of it, live on idea. Let the brain, muscles, nerves, every part of your body, be full of that idea, and just leave every other idea alone. This is the way to success

ویوکاناندا

اگر روزی به مشکلی برنخوردید، مطمئن باشید که در مسیر نادرستی حرکت می کنید.

In a day, when you don’t across any problems, you can be sure that you are travelling in a wrong path

ویوکاناندا

همه چیز می تواند فدای حقیقت شود. اما حقیقت نمی تواند فدای چیزی شود.

Everything can be sacrificed for truth, but truth cannot be sacrificed for anything

ویوکاناندا

دین سنتی گفت که آتئیست کسی است که به خدا اعتقادی ندارد. دین مدرن می گوید آتئیست کسی است که به خودش اعتقادی ندارد.

The old religion said that he was an atheist who does not believe in God. The new religion says that he is an atheist who does not believe in himself

ویوکاناندا

هیچ کس را محکوم نکن: اگر می توانی دست یاری به سوی دیگران دراز کنی، آن را انجام بده. اگر نمی توانی، دستت را جمع کن [مانعی ایجاد نکن] ، برادرانت را دعا کن و اجازه بده که از راه خودشان بروند.

Condemn none: if you can stretch out a helping hand, do so. If you cannot, fold your hands, bless your brothers and let them go their own way

ویوکاناندا

ماموریت ما این است که هرکسی را برای تحقق مهم ترین هدف زندگی اش تشویق کنیم، و هم زمان بکوشیم که آن هدف را تا آنجا که ممکن است به حقیقت نزدیک گردانیم.

Our duty is to encourage every one in his struggle to live up to his own highest idea, and strive at the same time to make the ideal as near as possible to the Truth

ویوکاناندا

یک مسیحی حقیقی، یک هندوی حقیقی است و یک هندوی حقیقی، یک مسیحی حقیقی است.

A true Christian is a true Hindu, and a true Hindu is a true Christian

آخرین جملات اضافه شده

اوشو
مجموعه: معنویت
متن قصار (فارسي): تفکر تنها قادر است در باره ی "شناخته شده ها" بیندیشد ، شناخته ها همواره کهنه اند ، بنا بر این فکر هرگز اصیل نیست. چگونه می توان در مورد ناشناخته ها فکر کرد ، "ناشناخته ها" همیشه ورای تفکرند.
نیچه
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): بهترین راه برای فاسد کردن جوانان ، این است که به آنها آموزش داده شود کسانی که مانند او فکر می کند را بیشتر احترام بگذارند تا کسانی که مخالف او فکر می کنند.
مارک تواین
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): کسی که ایده ای نو دارد، تازمانی که ایده اش را محقق نکرده شخص بد قلقی است.
ایگور استراوینسکی
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): من در سراسر زندگی ام، از اشتباهات و دنبال کردن فرضیات نادرست، آموخته ام نه از خرد و دانشم.
کنت کول
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): ذهن انسان مانند چتر نجات است؛ وقتی باز شود بهتر عمل می کند.