ژان ژاک روسو


ليست جمله ها RSS
Add your listing here

ژان ژاک روسو

این بسیار مشکل است که اندیشه نابی داشت وقتی کسی فقط در فکر کسب معیشت است.

It is too difficult to think nobly when one thinks only of earning a living

ژان ژاک روسو

ایده های کلی و انتزاعی، سرچشمه بزرگترین اشتباهات بشرند.

General and abstract ideas are the source of the greatest errors of mankind

ژان ژاک روسو

نباید به کودکان ، علوم را آموزش داد بلکه باید طعم علم را به آنها چشاند.

We should not teach children the sciences; but give them a taste for them

آخرین جملات اضافه شده

اوشو
مجموعه: معنویت
متن قصار (فارسي): تفکر تنها قادر است در باره ی "شناخته شده ها" بیندیشد ، شناخته ها همواره کهنه اند ، بنا بر این فکر هرگز اصیل نیست. چگونه می توان در مورد ناشناخته ها فکر کرد ، "ناشناخته ها" همیشه ورای تفکرند.
نیچه
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): بهترین راه برای فاسد کردن جوانان ، این است که به آنها آموزش داده شود کسانی که مانند او فکر می کند را بیشتر احترام بگذارند تا کسانی که مخالف او فکر می کنند.
مارک تواین
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): کسی که ایده ای نو دارد، تازمانی که ایده اش را محقق نکرده شخص بد قلقی است.
ایگور استراوینسکی
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): من در سراسر زندگی ام، از اشتباهات و دنبال کردن فرضیات نادرست، آموخته ام نه از خرد و دانشم.
کنت کول
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): ذهن انسان مانند چتر نجات است؛ وقتی باز شود بهتر عمل می کند.