کارل پوپر


ليست جمله ها RSS
Add your listing here

کارل پوپر

کسی که تعلیم می دهد: نه با استدلال بلکه با عشق باید حکومت کرد، راه را برای آنها که با تنفر حکومت می کنند، باز خواهد کرد.

He who teaches that not reason but love should rule, opens up the way for those who rule by hate

کارل پوپر

بر این باورم که کشتگان حماقت پارساگرایانه بیشترند تا کشتگان شرارت.

It seems to me certain that more people are killed out of righteous stupidity than out of wickedness

کارل پوپر

علم، یکی از معدود فعالیت های انسان – و شاید تنها فعالیت – است که در آن خطاها به صورت نظام یافته، نقد شده و اغلب در طول زمان، اصلاح می شود.

science is one of the very few human activities — perhaps the only one — in which errors are systematically criticized and fairly often, in time, corrected

کارل پوپر

هنگامی که از استدلال و یا عقلانیت صحبت می کنم، تمام منظور من این است که ما می توانیم از طریق نقد اشتباهات و خطاهای خود بیاموزیم، به خصوص از طریق انتقاد دیگران از ما و همچنین از طریق خود انتقادی.

When I speak of reason or rationalism, all I mean is the conviction that we can learn through criticism of our mistakes and errors, especially through criticism by others, and eventually also through self-criticism

کارل پوپر

اگر ما منتقد نباشیم، همواره چیزهایی را می یابیم که می خواهیم: جستجو می کنیم و آنچه که ما را تایید می کند را می یابیم، نگاه محدود داریم و آنچه که تئوری های دوست داشتنی مان را به خطر می اندازد را نمی بینیم.

If we are uncritical we shall always find what we want: we shall look for, and find, confirmations, and we shall look away from, and not see, whatever might be dangerous to our pet theories

کارل پوپر

هرگاه یک تئوری برای شما تنها تئوری ممکن به نظر آمد، این را نشانه ای بگیرید که نه آن تئوری را فهمیده اید و نه مسئله ای که آن تئوری قرار است حلش کند.

Whenever a theory appears to you as the only possible one, take this as a sign that you have neither understood the theory nor the problem which it was intended to solve

کارل پوپر

این اشتباه است که تصور کنیم اعتقاد به آزادی همواره به پیروزی منجر می شود. ما همواره باید خود را آماده کنیم که به شکست منجر شود. اگر ما آزادی را انتخاب می کنیم، بنابراین باید آماده باشیم که همراه با آن بمیریم.

It is wrong to think that belief in freedom always leads to victory; we must always be prepared for it to lead to defeat. If we choose freedom, then we must be prepared to perish along with it

کارل پوپر

خردگرایی نگرشی است مبتنی بر آمادگی شنیدن نظرات مخالف و آموختن از تجارب... و نیز اذعان به اینکه «ممکن است من در اشتباه باشم و شما صحیح بگویید، ما با تلاش ممکن است به حقیقت نزدیکتر شویم».

Rationalism is an attitude of readiness to listen to contrary arguments and to learn from experience… of admitting that : I may be wrong and you may be right and, by an effort, we may get nearer the truth

آخرین جملات اضافه شده

اوشو
مجموعه: معنویت
متن قصار (فارسي): تفکر تنها قادر است در باره ی "شناخته شده ها" بیندیشد ، شناخته ها همواره کهنه اند ، بنا بر این فکر هرگز اصیل نیست. چگونه می توان در مورد ناشناخته ها فکر کرد ، "ناشناخته ها" همیشه ورای تفکرند.
نیچه
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): بهترین راه برای فاسد کردن جوانان ، این است که به آنها آموزش داده شود کسانی که مانند او فکر می کند را بیشتر احترام بگذارند تا کسانی که مخالف او فکر می کنند.
مارک تواین
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): کسی که ایده ای نو دارد، تازمانی که ایده اش را محقق نکرده شخص بد قلقی است.
ایگور استراوینسکی
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): من در سراسر زندگی ام، از اشتباهات و دنبال کردن فرضیات نادرست، آموخته ام نه از خرد و دانشم.
کنت کول
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): ذهن انسان مانند چتر نجات است؛ وقتی باز شود بهتر عمل می کند.