کریشنا مورتی


ليست جمله ها RSS
Add your listing here

کریشنا مورتی

شما باید تمامی زندگی را درک کنید نه فقط بخشی از آن را. به همین دلیل است که باید مطالعه کنید، به همین دلیل، باید به آسمان نگاه کنید، به همین دلیل، باید آواز بخوانید و برقصید، شعر بسرائید، و رنج ببرید تا درک کنید که زندگی همه اینهاست.

You must understand the whole of life, not just one little part of it. That is why you must read, that is why you must look at the skies, that is why you must sing and dance, and write poems and suffer and understand, for all that is life

کریشنا مورتی

کسی که پیوسته فکر می کند، فرد اندیشمندی نیست زیرا از یک الگوی ذهنی ثابت پیروی کرده، حرف های تکراری می زند و افکارش قالب یافته است.

A consistent thinker is a thoughtless person, because he conforms to a pattern; he repeats phrases and thinks in a groove

کریشنا مورتی

سنت، امنیت ما می شود و هنگامی که ذهن ایمن شد، به زوال و تباهی می رود.

Tradition becomes our security, and when the mind is secure it is in decay

کریشنا مورتی

تمام ایدئولوژی ها ابلهانه هستند؛ چه مذهبی و چه سیاسی. زیرا ایدئولوژِی ها بر اساس تفکر ادراکی هستند و کلام ادراکی متاسفانه بشر را فرقه فرقه کرده است.

All ideologies are idiotic, whether religious or political, for it is conceptual thinking, the conceptual word, which has so unfortunately divided man

کریشنا مورتی

وقتی کسی رابطه دوستانه و عمیقش را با طبیعت از دست می دهد، معابد، مساجد، و کلیساها برایش مهم می شود.

When one loses the deep intimate relationship with nature, then temples,, mosques, and churches become important

کریشنا مورتی

برای جامعه ای که عمیقاً بیمار است، هیچ اقدام متناسبی جهت علاج وجود ندارد.

It is no measure of health to be well adjusted to a profoundly sick society

کریشنا مورتی

بدون آزادی از گذشته، آزادی به هیچ عنوان تحقق نخواهد یافت؛ چون در این صورت، ذهن نمی تواند تازه، با نشاط، و معصوم باشد.

Without freedom from the past, there is no freedom at all, because the mind is never new, fresh, innocent

کریشنا مورتی

حقیقت، سرزمینی بدون ردپا و جاده است. شما از هیچ مسیر و طریق موجودی، هیچ مذهبی، و هیچ مکتبی به حقیقت نمی رسید.

Truth is a pathless land, and you cannot approach it by any path whatsoever, by any religion, by any sect

کریشنا مورتی

اظهار پیوسته عقاید، نشانه ترس است.

The constant assertion of belief is an indication of fear

آخرین جملات اضافه شده

اوشو
مجموعه: معنویت
متن قصار (فارسي): تفکر تنها قادر است در باره ی "شناخته شده ها" بیندیشد ، شناخته ها همواره کهنه اند ، بنا بر این فکر هرگز اصیل نیست. چگونه می توان در مورد ناشناخته ها فکر کرد ، "ناشناخته ها" همیشه ورای تفکرند.
نیچه
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): بهترین راه برای فاسد کردن جوانان ، این است که به آنها آموزش داده شود کسانی که مانند او فکر می کند را بیشتر احترام بگذارند تا کسانی که مخالف او فکر می کنند.
مارک تواین
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): کسی که ایده ای نو دارد، تازمانی که ایده اش را محقق نکرده شخص بد قلقی است.
ایگور استراوینسکی
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): من در سراسر زندگی ام، از اشتباهات و دنبال کردن فرضیات نادرست، آموخته ام نه از خرد و دانشم.
کنت کول
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): ذهن انسان مانند چتر نجات است؛ وقتی باز شود بهتر عمل می کند.