کنفوسیوس


ليست جمله ها RSS
Add your listing here

کنفوسیوس

اگر تغییر را بفهمم، هیچ اشتباه بزرگی را در زندگی مرتکب نخواهم شد.

If I understand Change, I shall make no great mistake in Life

کنفوسیوس

آنچه انسان برتر می‌جوید در خویش است و آنچه انسان دون می‌جوید در دیگران.

What the superior man seeks is in himself; what the small man seeks is in others

کنفوسیوس

یادگیری بدون تفکر، بیهوده است. تفکر بدون یادگیری، خطرناک است.

Learning without thought is labor lost; thought without learning is perilous

کنفوسیوس

نسبت به پرسيدن از شخصی پايين رتبه تر از خودت، هرگز ترديد نداشته باش.

Never hesitate to ask a lesser person

کنفوسیوس

از سه طریق می توان خردمند شد: اول از طریق تفکر و تامل که این بهترین است؛ دوم از طریق تقلید که این ساده ترین است؛ سوم از طریق تجربه که این تلخ ترین است.

By three methods we may learn wisdom: First, by reflection, which is noblest; Second, by imitation, which is easiest; and third by experience, which is the bitterest

آخرین جملات اضافه شده

اوشو
مجموعه: معنویت
متن قصار (فارسي): تفکر تنها قادر است در باره ی "شناخته شده ها" بیندیشد ، شناخته ها همواره کهنه اند ، بنا بر این فکر هرگز اصیل نیست. چگونه می توان در مورد ناشناخته ها فکر کرد ، "ناشناخته ها" همیشه ورای تفکرند.
نیچه
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): بهترین راه برای فاسد کردن جوانان ، این است که به آنها آموزش داده شود کسانی که مانند او فکر می کند را بیشتر احترام بگذارند تا کسانی که مخالف او فکر می کنند.
مارک تواین
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): کسی که ایده ای نو دارد، تازمانی که ایده اش را محقق نکرده شخص بد قلقی است.
ایگور استراوینسکی
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): من در سراسر زندگی ام، از اشتباهات و دنبال کردن فرضیات نادرست، آموخته ام نه از خرد و دانشم.
کنت کول
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): ذهن انسان مانند چتر نجات است؛ وقتی باز شود بهتر عمل می کند.