گرجیف


ليست جمله ها RSS
Add your listing here

گرجیف

اگر ما خود را به آنچه که واقعاً ضروری است، محدود کنیم، همین کافی است تا به سکوت برسیم. گناه کاری است که ضرورتی به انجام آن نمی باشد.

If we limited ourselves to what is actually necessary, this alone would be keeping the silence. A "sin" is something which is not necessary

گرجیف

محال است بدون شناخت راه درست، یک راه نادرست را تشخیص داد.

It is impossible to recognize a wrong way without knowing the right way

گرجیف

ایمان آگاهانه، آزادی است. ایمان احساسی، بردگی است. ایمان ماشینی، حماقت است.

Conscious faith is freedom. Emotional faith is slavery. Mechanical faith is foolishness

گرجیف

یکی از مهم ترین اشتباهات انسان، اشتباهی که باید در خاطر نگه داشته شود، توهم او در مورد خودش است.

One of man’s important mistakes, one which must be remembered, is his illusion in regard to his I

گرجیف

شما باید بفهمید که تلاش های معمولی به حساب نمی آید؛ تنها تلاش های فوق العاده به حساب می آید.

You must understand that ordinary efforts do not count; only super efforts count

آخرین جملات اضافه شده

اوشو
مجموعه: معنویت
متن قصار (فارسي): تفکر تنها قادر است در باره ی "شناخته شده ها" بیندیشد ، شناخته ها همواره کهنه اند ، بنا بر این فکر هرگز اصیل نیست. چگونه می توان در مورد ناشناخته ها فکر کرد ، "ناشناخته ها" همیشه ورای تفکرند.
نیچه
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): بهترین راه برای فاسد کردن جوانان ، این است که به آنها آموزش داده شود کسانی که مانند او فکر می کند را بیشتر احترام بگذارند تا کسانی که مخالف او فکر می کنند.
مارک تواین
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): کسی که ایده ای نو دارد، تازمانی که ایده اش را محقق نکرده شخص بد قلقی است.
ایگور استراوینسکی
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): من در سراسر زندگی ام، از اشتباهات و دنبال کردن فرضیات نادرست، آموخته ام نه از خرد و دانشم.
کنت کول
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): ذهن انسان مانند چتر نجات است؛ وقتی باز شود بهتر عمل می کند.