آلبرت انیشتین

★★★★★

برای نجات بشریت، به یک روش جدید برای تفکر نیازمندیم.

We shall require a substantially new manner of thinking if mankind is to survive

آلبرت انیشتین

من تفکر می کنم و تفکر می کنم برای ماه ها و سال ها . 99 بار نتیجه تفکر من اشتباه است. صدمین بار نتیجه آن درست است.

I think and think for months and years. Ninety-nine times, the conclusion is false. The hundredth time I am right

آلبرت انیشتین

تمام دانش چیزی بیشتر از پالایش تفکر روزانه نیست.

The whole of science is nothing more than a refinement of everyday thinking

آلبرت انیشتین

تفکری که از آن برخورداریم ، ما را به اینجایی که هستیم رسانده است. اگر می خواهیم به جای دیگری برویم، باید به صورت دیگری تفکر کنیم.

The thinking that we are has brought us to where we have already been. In order to go somewhere else, we must think in a different way

آلبرت انیشتین

جهانی که ساخته ايم محصول تفکر ماست؛ اين جهان بدون تغيير تفکرمان، تغييرپذير نيست.

The world we have created is a product of our thinking; it cannot be changed without changing our thinking

آلبرت انیشتین

چه اندک هستند کسانی که با چشم خود می بينند و با ذهن خود تفکر می کنند.

Small is the number of people who see with their eyes and think with their minds

آلبرت انیشتین

رشد فکری بايد از زمان تولد آغاز شده و تنها با مرگ خاتمه يابد.

Intellectual growth should commence at birth and cease only at death

آلبرت انیشتین

زمانی خواهد رسید که ذهن انسان به سطوح بالاتر دانش دسترسی پیدا کند اما هرگز نمی تواند ثابت کند که چگونه با آنجا رسیده است.

There comes a time when the mind takes a higher plane of knowledge but can never prove how it got there

آلبرت انیشتین

حافظه فریبنده است زیرا متأثر از حوادث روزمره می باشد.

Memory is deceptive because it is colored by today's events

آلبرت انیشتین

تخیل مهم تر از دانش است. دانش محدود است در حالی که تخیل پذیرای کل جهان است. من پیشنهاد نمیکنم که دانش بی معنی است ، من فقط میگویم که دانش کم اهمیت تر از فکر کردن برای خودمان است.

Imagination is more important than knowledge. For knowledge is limited whereas imagination embraces the entire universe. I am not suggesting that knowledge is meaningless, i am only suggesting that knowledge is less important than thinking for ourselves

آخرین جملات اضافه شده

اوشو
مجموعه: معنویت
متن قصار (فارسي): تفکر تنها قادر است در باره ی "شناخته شده ها" بیندیشد ، شناخته ها همواره کهنه اند ، بنا بر این فکر هرگز اصیل نیست. چگونه می توان در مورد ناشناخته ها فکر کرد ، "ناشناخته ها" همیشه ورای تفکرند.
نیچه
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): بهترین راه برای فاسد کردن جوانان ، این است که به آنها آموزش داده شود کسانی که مانند او فکر می کند را بیشتر احترام بگذارند تا کسانی که مخالف او فکر می کنند.
مارک تواین
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): کسی که ایده ای نو دارد، تازمانی که ایده اش را محقق نکرده شخص بد قلقی است.
ایگور استراوینسکی
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): من در سراسر زندگی ام، از اشتباهات و دنبال کردن فرضیات نادرست، آموخته ام نه از خرد و دانشم.
کنت کول
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): ذهن انسان مانند چتر نجات است؛ وقتی باز شود بهتر عمل می کند.