حل مسئلهRSS

Add your listing here

آلبرت انیشتین

فرموله کردن محض مسایل، اغلب از یافتن پاسخ آنها به مراتب ضروری تر است.

The mere formulation of a problem is far more often essential than its solution

آلبرت انیشتین

افراد باهوش مسایل را حل می کند اما نوابغ پیشگیری می کنند.

Intellectuals solve problems, geniuses prevent them

آلبرت انیشتین

اگر برای حل مسئله ای که جانم در گرو حل آن باشد، یک ساعت وقت داشته باشم، 55 دقیقه اول را صرف تعیین پرسش های صحیح می کنم چون اگر پرسش صحیح را بدانم، مسئله در کمتر از 5 دقیقه حل می شود.

If I had an hour to solve a problem and my life depended on the solution, I would spend the first 55 minutes determining the proper question to ask, for once I know the proper question, I could solve the problem in less than five minutes

آلبرت انیشتین

این طور نیست که من باهوش ترم . فقط مدت بیشتری با مسایلم به سر می برم.

It's not that I'm so smart; it's just that I stay with problems longer

ادموند گوردن

راه حل نهايی مسايل عقلانی است اما فرايند يافتن آن غير عقلانی است.

The ultimate solutions to problems are rational; the process of finding them is not. Edmund W. Gordon

برتراند راسل

بزرگترین چالش هر متفکر، طرح مسایل به گونه ای است که امکان رسیدن به جواب را میسر سازد.

The greatest challenge to any thinker is stating the problem in a way that will allow a solution

بنجامين جونز

بدون مشکلات، دليلی برای پيشرفت وجود ندارد.

Without problems there would be no reason to improve. Benjamin C Jones

روبرت اوسان

همه چيز تا آنجا که ممکن است بايد ساده شود؛ اما نه ساده تر.

Everything should be made as simple as possible, but not simpler. Robert Olson

چارلز شولز

★

گاهي تمام شب را بيدار مي مانم و از خود مي پرسم :«کجا اشتباه کرده ام؟» صبح دم صدايي مي گويد : اين بيش از يک شب زمان مي برد.

Sometimes I lie awake at night, and ask, 'Where have I gone wrong?' Then a voice says to me, 'This is going to take more than one night.' Charles M. Schulz

گاريسون کيلر

خونسردي من در بحران ها از آنجايي است که همه واقعيت هاي مربوطه را نمي دانم.

My ability to keep cool in a crisis is based entirely on not knowing all the facts. Garrison Keillor

آخرین جملات اضافه شده

اوشو
مجموعه: معنویت
متن قصار (فارسي): تفکر تنها قادر است در باره ی "شناخته شده ها" بیندیشد ، شناخته ها همواره کهنه اند ، بنا بر این فکر هرگز اصیل نیست. چگونه می توان در مورد ناشناخته ها فکر کرد ، "ناشناخته ها" همیشه ورای تفکرند.
نیچه
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): بهترین راه برای فاسد کردن جوانان ، این است که به آنها آموزش داده شود کسانی که مانند او فکر می کند را بیشتر احترام بگذارند تا کسانی که مخالف او فکر می کنند.
مارک تواین
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): کسی که ایده ای نو دارد، تازمانی که ایده اش را محقق نکرده شخص بد قلقی است.
ایگور استراوینسکی
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): من در سراسر زندگی ام، از اشتباهات و دنبال کردن فرضیات نادرست، آموخته ام نه از خرد و دانشم.
کنت کول
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): ذهن انسان مانند چتر نجات است؛ وقتی باز شود بهتر عمل می کند.