خرافات


ليست جمله ها RSS
Add your listing here

آلکساندر هوج

ايمان بايد نشانه های کافی خود را داشته باشد در غير اينصورت خرافاتی بيش نيست.

Faith must have adequate evidence, else it is mere superstition. Alexander Hodge

ادموند بورک

خرافات، دین کوته فکران است.

Superstition is the religion of feeble minds. Edmund Burke

برتراند راسل

ترس اصلی ترین ریشه خرافات است. غلبه یافتن بر ترس، آغاز خرد است.

Fear is the main source of superstition. To conquer fear is the beginning of wisdom

بنجامين ويچکات

وجدان بدون قضاوت، خرافات است.

Conscience without judgment is superstition. Benjamin Whichcote

جان تيندال

خرافات .... دینی است که با عقلانيت نامتجانس است.

Superstition… is religion which is incongruous with intelligence. John Tyndall

جان سلدن

کسانی که همواره با خرافات مخالفت می کنند، از سويی ديگر گرفتار آن می شوند.

They that are against superstition oftentimes run into it of the wrong side. John Selden

مارک هاپکينز

دین بدون اخلاق، یک خرافات است.

Religion without morality is a superstition. Mark Hopkins

ويليام رالف

برای آنکه يک دین را عامه پسند کنيد ضروری است که فلسفه، اسير و در بند خرافات شود.

To become a popular religion, it is only necessary for a superstition to enslave a philosophy. William Ralph Inge

پولي توين بي

جنگ تمدن ها واقعيت دارد اما نه بين اسلام و مسيحيت، بلکه بين عقلانيت و خرافات.

This is indeed a clash of civilizations, not between Islam and Christendom but between reason and superstition. Polly Toynbee

آخرین جملات اضافه شده

اوشو
مجموعه: معنویت
متن قصار (فارسي): تفکر تنها قادر است در باره ی "شناخته شده ها" بیندیشد ، شناخته ها همواره کهنه اند ، بنا بر این فکر هرگز اصیل نیست. چگونه می توان در مورد ناشناخته ها فکر کرد ، "ناشناخته ها" همیشه ورای تفکرند.
نیچه
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): بهترین راه برای فاسد کردن جوانان ، این است که به آنها آموزش داده شود کسانی که مانند او فکر می کند را بیشتر احترام بگذارند تا کسانی که مخالف او فکر می کنند.
مارک تواین
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): کسی که ایده ای نو دارد، تازمانی که ایده اش را محقق نکرده شخص بد قلقی است.
ایگور استراوینسکی
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): من در سراسر زندگی ام، از اشتباهات و دنبال کردن فرضیات نادرست، آموخته ام نه از خرد و دانشم.
کنت کول
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): ذهن انسان مانند چتر نجات است؛ وقتی باز شود بهتر عمل می کند.