برتراند راسل

بزرگترين علت مشکلات جهان امروز اين است که مردم نادان در باره امور بسيار مطمئن هستند و انديشمندان مملو از شک.

The biggest cause of trouble in the world today is that the stupid people are so sure about things and the intelligent folks are so full of doubts

جان لوبوک

اگر زمانی شک داشته باشيم که چه بايد انجام دهيم، اين قاعده خوبي است که از خودمان بپرسيم: چه کاري است که فردا خواهيم گفت اي کاش آن را انجام داده بوديم؟

If we are ever in doubt about what to do, it is a good rule to ask ourselves what we shall wish on the morrow that we had done. John Lubbock

آخرین جملات اضافه شده

اوشو
مجموعه: معنویت
متن قصار (فارسي): تفکر تنها قادر است در باره ی "شناخته شده ها" بیندیشد ، شناخته ها همواره کهنه اند ، بنا بر این فکر هرگز اصیل نیست. چگونه می توان در مورد ناشناخته ها فکر کرد ، "ناشناخته ها" همیشه ورای تفکرند.
نیچه
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): بهترین راه برای فاسد کردن جوانان ، این است که به آنها آموزش داده شود کسانی که مانند او فکر می کند را بیشتر احترام بگذارند تا کسانی که مخالف او فکر می کنند.
مارک تواین
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): کسی که ایده ای نو دارد، تازمانی که ایده اش را محقق نکرده شخص بد قلقی است.
ایگور استراوینسکی
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): من در سراسر زندگی ام، از اشتباهات و دنبال کردن فرضیات نادرست، آموخته ام نه از خرد و دانشم.
کنت کول
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): ذهن انسان مانند چتر نجات است؛ وقتی باز شود بهتر عمل می کند.