عقل نقادRSS

Add your listing here

آلبرت انیشتین

باید متوجه باشیم که عقل خود را خدای خود نکنیم؛ چون البته دارای عضلات قدرتمندی است اما شخصیت ندارد.

We should take care not to make the intellect our god; it has, of course, powerful muscles, but no personality

آلن آلدا

فرضيات خود را به چالش بکشيد. فرضيات شما، چارچوبی است که از درون آن دنيا را مشاهده می کنيد. آن را دائماً بشکنيد وگرنه نور به درون نخواهد آمد.

Begin challenging your own assumptions. Your assumptions are your windows on the world. Scrub them off every once in awhile, or the light won't come in. Alan Alda

استندال

چوپان در تلاش دائم است تا گوسفندها را متقاعد کند که منافع او و منافع گوسفندان يکي است.

The shepherd always tries to persuade the sheep that their interests and his own are the same. Stendhal

امبرتو اکو

شاید ماموریت کسانی که عاشق بشریتند این است که مردم را وادارند که به حقیقت بخندند و حقیقت را خنده جلوه دهند؛ زیرا حقیقت یگانه در این نهفته است که یادبگیریم خود را از شور جنون آمیز حقیقت طلبی، آزاد کنیم.

Perhaps the mission of those who love mankind is to make people laugh at the truth, to make truth laugh, because the only truth lies in learning to free ourselves from insane passion for the truth

امبرتو اکو

جهان، دروغگوهایی که چیزی جز دروغ نمی گویند (حتی در مورد بی اهمیت ترین چیزها) را تنبیه می کند اما شاعرانی که تنها در مورد بزرگترین چیزها دروغ می گویند را پاداش می دهد.

The world condemns liars who do nothing but lie, even about the most trivial things, and it rewards poets, who lie only about the greatest things

امبرتو اکو

من معتقدم آنچه ما می شویم بستگی دارد به آنچه که پدرانمان در لحظات نامعمول به ما گفته اند؛ هنگامی که تلاش نمی کنند به ما آموزش دهند.

I believe that what we become depends on what our fathers teach us at odd moments, when they aren't trying to teach us

برتراند راسل

از اظهار نظرات عجیب و غریب خود مترس، زیرا تمامی نظریات مقبول کنونی روزی عجیب و غریب محسوب می‌شدند.

Do not fear to be eccentric in opinion, for every opinion now accepted was once eccentric

برتراند راسل

هرگز در راه اعتقاداتم جان نخواهم سپرد زیرا ممکن است در اشتباه باشم.

I would never die for my beliefs because I might be wrong

توماس پين

کسی که می خواهد آزادی خويش را حفظ کند، بايد حتی دشمنش را نيز از مورد ظلم و ستم واقع شدن محافظت کند.

He that would make his own liberty secure must guard even his enemy from oppression. Thomas Paine

ديويد ريسمن

به تمام جملاتی که درست به نظر مي رسند بنگرید و آن ها را زير سوال ببريد.

Look at all the sentences which seem true and question them. David Reisman

آخرین جملات اضافه شده

اوشو
مجموعه: معنویت
متن قصار (فارسي): تفکر تنها قادر است در باره ی "شناخته شده ها" بیندیشد ، شناخته ها همواره کهنه اند ، بنا بر این فکر هرگز اصیل نیست. چگونه می توان در مورد ناشناخته ها فکر کرد ، "ناشناخته ها" همیشه ورای تفکرند.
نیچه
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): بهترین راه برای فاسد کردن جوانان ، این است که به آنها آموزش داده شود کسانی که مانند او فکر می کند را بیشتر احترام بگذارند تا کسانی که مخالف او فکر می کنند.
مارک تواین
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): کسی که ایده ای نو دارد، تازمانی که ایده اش را محقق نکرده شخص بد قلقی است.
ایگور استراوینسکی
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): من در سراسر زندگی ام، از اشتباهات و دنبال کردن فرضیات نادرست، آموخته ام نه از خرد و دانشم.
کنت کول
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): ذهن انسان مانند چتر نجات است؛ وقتی باز شود بهتر عمل می کند.