عملگراییRSS

Add your listing here

آبراهم لينکلن

گناه سکوت، به هنگامی که انسان ها باید اعتراض کنند، از آنها یک ترسو می سازد.

The sin of silence when they should protest makes cowards of men. Abraham Lincoln

آلبرت انیشتین

کسی که تا کنون اشتباهی نکرده است، يعنی هيچ کار جديدی را شروع نکرده است.

Anyone who has never made a mistake has never tried anything new

آلبرت انیشتین

تلاش نکنید که موفق باشید، بلکه ارزشمند باشید.

Strive not to be a success, but rather to be of value

آلبرت انیشتین

اطلاعات، دانش نیست. تنها منبع دانش، تجربه است.

Information is not knowledge. The only source of knowledge is experience

آلبرت انیشتین

شما باید قوانین بازی را بیاموزید. آنگاه از هر کس دیگری بهتر بازی می کنید.

You have to learn the rules of the game. And then you have to play better than anyone else

مارگارت مید

شک نداشته باشيد که يک گروه کوچک از افراد متفکر و متعهد مي توانند جهان را دگرگون سازند.

Never doubt that a small, group of thoughtful, committed citizens can change the world. Margaret Mead

نيکی جيو وانی

اشتباه يک واقعيت است. واکنش به اشتباه است که به حساب می آید.

Mistakes are a fact of life. It is the response to the error that counts. NIKKI GIOVANNI

آخرین جملات اضافه شده

اوشو
مجموعه: معنویت
متن قصار (فارسي): تفکر تنها قادر است در باره ی "شناخته شده ها" بیندیشد ، شناخته ها همواره کهنه اند ، بنا بر این فکر هرگز اصیل نیست. چگونه می توان در مورد ناشناخته ها فکر کرد ، "ناشناخته ها" همیشه ورای تفکرند.
نیچه
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): بهترین راه برای فاسد کردن جوانان ، این است که به آنها آموزش داده شود کسانی که مانند او فکر می کند را بیشتر احترام بگذارند تا کسانی که مخالف او فکر می کنند.
مارک تواین
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): کسی که ایده ای نو دارد، تازمانی که ایده اش را محقق نکرده شخص بد قلقی است.
ایگور استراوینسکی
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): من در سراسر زندگی ام، از اشتباهات و دنبال کردن فرضیات نادرست، آموخته ام نه از خرد و دانشم.
کنت کول
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): ذهن انسان مانند چتر نجات است؛ وقتی باز شود بهتر عمل می کند.