آلبرت انیشتین

صلح با زور ايجاد نمی شود؛ بلکه تنها با فهم می توان آن را ايجاد کرد.

Peace cannot be kept by force; it can only be achieved by understanding

لوک کلاپيرس

هنگامی که نمی توان انديشه ای را به سادگی توضيح داد، بايد آن را کنار گذاشت.

When a thought is too weak to be expressed simply, it should be rejected. Luc de Clapiers

نیچه

کسی که چرايی کاری را درک کرد، چگونگی آن را تحمل خواهد کرد.

He who has a why can endure any how. Friedrich Nietzsche

پرنس مترنيچ

آنچه که آشکار است، ديرتر از بقيه فهميده می شود.

The obvious is always least understood. Prince Metternich

آخرین جملات اضافه شده

اوشو
مجموعه: معنویت
متن قصار (فارسي): تفکر تنها قادر است در باره ی "شناخته شده ها" بیندیشد ، شناخته ها همواره کهنه اند ، بنا بر این فکر هرگز اصیل نیست. چگونه می توان در مورد ناشناخته ها فکر کرد ، "ناشناخته ها" همیشه ورای تفکرند.
نیچه
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): بهترین راه برای فاسد کردن جوانان ، این است که به آنها آموزش داده شود کسانی که مانند او فکر می کند را بیشتر احترام بگذارند تا کسانی که مخالف او فکر می کنند.
مارک تواین
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): کسی که ایده ای نو دارد، تازمانی که ایده اش را محقق نکرده شخص بد قلقی است.
ایگور استراوینسکی
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): من در سراسر زندگی ام، از اشتباهات و دنبال کردن فرضیات نادرست، آموخته ام نه از خرد و دانشم.
کنت کول
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): ذهن انسان مانند چتر نجات است؛ وقتی باز شود بهتر عمل می کند.