نادانیRSS

Add your listing here

آلبرت انیشتین

تنها دو چيز نامحدودند، جهان هستی و حماقت آدمی. البته من در مورد اولی (جهان هستی) مطمئن نيستم.

Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former

آلبرت انیشتین

تفاوت حماقت و نبوغ آن است که نبوغ حد و مرزی داد.

The difference between stupidity and genius is that genius has its limits

آلبرت انیشتین

دیوانگی: انجام و تکرار یک چیز و انتظار نتایج مختلف داشتن.

Insanity: doing the same thing over and over again and expecting different results

ادوارد دوبونو

واژه ها، دایره المعارف نادانی هستند زیرا ادراک را در یک لحظه از زمان، منجمد می سازند و زمانی که باید به صورت بهتری کار کنیم اصرار دارند ما از این ادراک منجد شده استفاده کنیم.

Words are encyclopedias of ignorance because they freeze perceptions at one moment in history and then insist we continue to use these frozen perceptions when we should be doing better

ادوارد دوبونو

اگر هرگز ذهنت را تغییر نمی دهی، پس برای چی آن را می خواهی؟

If you never change your mind, why have one?

امبرتو اکو

چیزی بیشتر از ترس دیگران، به یک بزدل، شجاعت نمی دهد

Nothing gives a fearful man more courage than another's fear

تری جوزفسون

مهم نيست که چه می کنيد يا به کجا می رويد. شما تمام عمر خويش را در چارچوب ذهنی تان زندگی می کنيد.

No matter where you go or what you do, you live your entire life within the confines of your head. Terry Josephson

توکي ديدس

کشوري که بين فرهيختگان و سپاهيانش فاصله و جدايي اندازد، شهروندان بزدلش در کارهاي تفکري وارد خواهند شد و شهروندان نادانش در کار دفاع از کشور به کار گماشته خواهند شد.

The nation that makes a great distinction between its scholars and its warriors will have its thinking done by cowards and its fighting done by fools. Thucydides

جفري کونکلين

دليل آوردن براي مردم به روشي که با آن مانوس نيستند مانند آواز ياد دادن به خوک است.

Trying to get people to reason in a way that is not natural for them is like trying to teach a pig to sing. Jeffrey Conklin

جوش بيلينگز

مشکل بيشتر مردم اين نيست که نمی دانند، بلکه اين است که بيشتر آنچه که می دانند درست نيست.

The trouble with most folks isn’t so much their ignorance, as knowing so many things that ain’t so. Josh Billings

آخرین جملات اضافه شده

اوشو
مجموعه: معنویت
متن قصار (فارسي): تفکر تنها قادر است در باره ی "شناخته شده ها" بیندیشد ، شناخته ها همواره کهنه اند ، بنا بر این فکر هرگز اصیل نیست. چگونه می توان در مورد ناشناخته ها فکر کرد ، "ناشناخته ها" همیشه ورای تفکرند.
نیچه
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): بهترین راه برای فاسد کردن جوانان ، این است که به آنها آموزش داده شود کسانی که مانند او فکر می کند را بیشتر احترام بگذارند تا کسانی که مخالف او فکر می کنند.
مارک تواین
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): کسی که ایده ای نو دارد، تازمانی که ایده اش را محقق نکرده شخص بد قلقی است.
ایگور استراوینسکی
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): من در سراسر زندگی ام، از اشتباهات و دنبال کردن فرضیات نادرست، آموخته ام نه از خرد و دانشم.
کنت کول
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): ذهن انسان مانند چتر نجات است؛ وقتی باز شود بهتر عمل می کند.