پرسشگریRSS

Add your listing here

آلبرت انیشتین

از گذشته بياموزيد، در حال زندگي کنيد و به فردا اميدوار باشيد. چيزي که مهم است اينکه هرگز پرسشگري را متوقف نکنيد.

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning

آليس ويلينگتون رولينز

معيار يک معلم خوب اين نيست که شاگردانش به چند سوال او جواب داده اند. بلکه اين است که او شاگردانش را تشويق به چند سوال کرده که جواب آن برای خودش هم دشوار بوده است.

The test of a good teacher is not how many questions he can ask his pupils that they will answer readily, but how many questions he inspires them to ask him which he finds it hard to answer. Alice Wellington Rollins

امبرتو اکو

کتابها برای باور کردن نوشته نشده‌اند، بلکه نوشته شده‌اند تا در معرض پرسش‌گری قرار گیرند.

Books are not made to be believed, but to be subjected to inquiry

اينديرا گاندی

پايه تمام پيشرفت بشر در قدرت پرسش کردن است.

The power to question is the basis of all human progress. Indira Gandhi

جورج کريستف

اولين قدم برای خردمند شدن، پرسش کردن درمورد همه چيز است.

One's first step in wisdom is to question everything. Georg Christoph

جيمز تربر

★★★★★

بهتر اين است که چند پرسش را بلد باشيد تا اينکه همه جواب ها را بدانيد.

It is better to know some of the questions than all of the answers. James Thurber

ديکينسون ريچاردز

سقراط پرسش هاي مهمي را مطرح کرد اما هيچ کدامشان را جواب نداد.

Socrates asked all the important questions - but he never answered any of them. Dickinson Richards

ضرب المثل آفريقايی

کسی که سوال می کارد، جواب درو می کند.

He who asks questions, cannot avoid the answers. African Proverb

ضرب المثل ايرلندی

پرسشگری، در ورودی به دانش است.

Questioning is the door of knowledge

ضرب المثل چينی

کسی که سوال می‌پرسد برای 5 دقيقه احمق به نظر می‌رسد. کسی که سوال نمی‌پرسد برای يک عمر احمق می‌ماند.

He who asks a question is a fool for five minutes; he who does not ask a question remains a fool forever. CHINESE PROVERB

آخرین جملات اضافه شده

اوشو
مجموعه: معنویت
متن قصار (فارسي): تفکر تنها قادر است در باره ی "شناخته شده ها" بیندیشد ، شناخته ها همواره کهنه اند ، بنا بر این فکر هرگز اصیل نیست. چگونه می توان در مورد ناشناخته ها فکر کرد ، "ناشناخته ها" همیشه ورای تفکرند.
نیچه
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): بهترین راه برای فاسد کردن جوانان ، این است که به آنها آموزش داده شود کسانی که مانند او فکر می کند را بیشتر احترام بگذارند تا کسانی که مخالف او فکر می کنند.
مارک تواین
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): کسی که ایده ای نو دارد، تازمانی که ایده اش را محقق نکرده شخص بد قلقی است.
ایگور استراوینسکی
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): من در سراسر زندگی ام، از اشتباهات و دنبال کردن فرضیات نادرست، آموخته ام نه از خرد و دانشم.
کنت کول
مجموعه: سایر اندیشمندان
متن قصار (فارسي): ذهن انسان مانند چتر نجات است؛ وقتی باز شود بهتر عمل می کند.